Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről

2016 tavaszán megjelent a "Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről" című kötet. A tanulmányok szerzői között van Takács Erzsébet (TáTK oktató), Böcskei Balázs (TáTK óraadó oktató), Binder Mátyás (TáTK óraadó oktató) és Misetics Bálint (TáTK alumnus) is.

"Jelen kötet a Politikatörténeti Alapítvány által támogatott Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyében együtt gondolkodó és vitázó társadalomtudósoknak a mai magyar valóságról adott elemzéseit, kritikus látleleteit tartalmazza. A kötet első felét a magyar politika, a másikat a magyar társadalom szociális és kulturális viszonyai elemzésének-leírásának szenteljük."

A könyv bemutatója a Szimbiózis Napok alatt
Időpont: 2016. május 6. (péntek) 16:00
Helyszín: Auróra közösségi központ (1084 Budapest, Auróra utca 11.), Kisterem

TARTALOM
Előszó

GAZDASÁG ÉS POLITIKA
Scheiring Gábor: A nemzeti burzsoázia diszkrét bája – A demokrácia hanyatlásának politikai gazdaságtana
Sebők Miklós: A modernizációs konszenzus mint a rendszerváltás ideológiája és közpolitikája

DEMOKRÁCIA, (IL)LIBERALIZMUS ÉS ELLENSÉG
Böcskei Balázs: Új autoriter rezsimek, a magyar illiberalizmus és a „létező liberalizmus” válsága
Csigó Péter: ’89 mint társadalmi csapda
Antal Attila: Politikai ellenség és identitás

TÁRSADALOM ÉS SZOLIDARITÁS
Vastagh Zoltán: Az állami újraelosztás és a jövedelmi egyenlőtlenségek politikai természete
Misetics Bálint: „Gátak építése helyett” – A hajléktalanság állami kezelése a rendszerváltás után
Takács Erzsébet: A szolidaritás és a társadalmi együttműködés az individualizálódott társadalmakban és Magyarországon

IDENTITÁS, KULTÚRA, EMANCIPÁCIÓ
Binder Mátyás: „Roma – identitás – politika” a rendszerváltás utáni Magyarországon
Patakfalvi-Czirják Ágnes: Nemzeti csoportkép. A székely identitás mint kategória alakulása a rendszerváltás óta 
Bagi Zsolt: Emancipáció túl a modernség horizontján – A mai magyar irodalom elköteleződéseiről

2016.05.02.