Kari kitüntetések 2021

2021.09.14.
Kari kitüntetések 2021
Az idei Kari Díjátadó Ünnepségen, szeptember 14-én Juhász Gábor dékán köszöntötte a Kari, Rektori és Szenátusi díjazottakat a Kari Tanácsteremben. A díjakról és a díjazottakról a lenti összefoglalóban olvashatnak.

A Társadalomtudományi Karért Díj a karral közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatóknak, kutatóknak, dolgozóknak adható, akik több éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Adományozható továbbá azoknak a személyeknek, akik a kar működését, presztízsének növelését tevékenységükkel jelentős mértékben segítették. A 2020/21-es tanévben a díjat: Hegyesi Gábor, Heller Mária és Trencsányi Vivien kapta.

Hegyesi Gábor meghatározó alakja a hazai szociális munkának. Aktív tagja a Szociális Munka Tanszéknek, nem csak kiváló oktatói munkáját ismerhetjük el, de a diákok és a szakma aktivizálásában is kiemelkedő szerepe van a mai napig. Számos hazai és nemzetközi szervezet tagja, melyekben képviseli a szociális munka minőségi oktatását és annak a gyakorlatban való magas szintű megjelenését. A TáTK presztízsének növeléséért tett oktatói és oktatásszervező tevékenységének elismeréseként a kar Társadalomtudományi Karért Díjat adományozott neki. 

Heller Mária, a Szociológia Tanszék immáron nyugdíjba vonult habilitált egyetemi docense, négy évtizeden át volt az ELTE Társadalomtudományi Karának és jogelődjeinek főállású oktatója. Ráadásul – ha nem is főállásban, de főszerepben – a Tanszék egyik legfontosabb munkatársa maradt azóta is, aki a legfiatalabbakat is megszégyenítő energiabedobással (és ehhez illő óraszámban) tanít, és végez egyéb oktatási feladatokat. A TáTK presztízsének növeléséért tett oktatói és oktatásszervező tevékenységének elismeréseként a kar Társadalomtudományi Karért Díjat adományozott neki.

Trencsányi Vivien elsőéves hallgató korától társadalomtudományi diplomájának megszerzéséig erősítette az ELTE TáTK HÖK csapatát – a 2019/20-as tanévben a HÖK elnökeként tevékenykedett. Trencsányi Vivien több platformon is – többek között a kari és egyetemi rekrutációs nyílt napokon, az EDUCATIO Expo-n, középiskolai továbbtanulási napokon – képviselte a kart. Jelenlétének és koordináló munkájának köszönhetően a kar jelentős számú felvételi előtt álló hallgatót tudott eredményesen elérni. Trencsányi Vivien vezetőként folyamatosan biztosította a HÖK Kari Tanácsbeli képviseletét, valamint a hivatalokkal és operatív bizottságokkal való felkészült és hatékony együttműködést. Irányító munkájának és a rekrutáció támogatása során kifejtett erőfeszítéseiért a Társadalomtudományi Karért Díjat nyert. 

A Lakatos László-díj adományozható annak a Karral teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatónak, kutatónak, vagy a Kar volt oktatójának, kutatójának, aki több éves oktatói, oktatáspolitikai tevékenységével jelentős mértékben járult hozzá a kar oktatási tevékenységének fejlesztéséhez. A 2020/21-es tanévben a díjat: Szécsi Judit és Takács Erzsébet nyerte.

Szécsi Judit a szociális munka BA képzésben jellemzően alapozó tárgyakat oktat, emellett az addiktológiai területhez kapcsolódó speciális szakmai tudást adó órák gazdája. A szociális munka elmélete blokkhoz tartozó tárgyak felelőse, így kiemelt szerepe van ezek szakmai megújításában. Számos e-learning tananyag fejlesztője is. MA szinten a terepgyakorlatok kísérése és a szociális projektek összefogása a feladata, valamint a szakmai készégek fejlesztése. 2020-ig a szociális munka szupervíziója szakirányú továbbképzés szakigazgatói feladatait látta el magas szinten. Oktatói tevékenységéért a kar Lakatos László-díjat adományozott neki. 

A szociológia alapszak szakigazgatójaként Takács Erzsébet a Kar oktatási tevékenységei közül az egyik legfontosabb és legnehezebb feladatot látja el, de óriási szerepe van abban is, hogy a hallgatók szempontjainak figyelembevételével tudtuk és tudjuk a szakos kurzusok tartalmi és módszertani megújítását elvégezni. Oktatásszervezői és oktatói tevékenységéért a kar Lakatos László-díjat adományoz neki. 

A Dékáni Elismerés adományozható a Karral teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatást-kutatást segítő alkalmazottjának, aki legalább 5 éve dolgozik a Karon és munkája során folyamatosan kiemelkedő teljesítményével járul hozzá a Kar működéséhez. A 2020/21-es tanévben a díjat: Takács Árpád és Vékony Edit kapta.

Takács Árpád több évtizedes tapasztalatának köszönhetően nem csak ismeri és átlátja az egyetemi oktatás során megjelenő adminisztratív feladatokat, hanem előre látja a fellépő problémákat is. Ezekre a problémákra mindig kedves, elnéző szeretettel figyelmezteti kollégáit is. Különösen jellemző Takács Árpádra a helyzetek kiélezése helyett a megoldások keresése. Nem véletlen, hogy a Karról sokan megkeresik kérdéseikkel. A fenti tulajdonságai meggyőzően érvényesültek ebben a tanévben, amikor a szociológia BA angol nyelvű képzésének beindulását és egész éves működését segítette és sokáig egyedül intézte a teljes Szociológiai Intézet tanulmányi ügyeit. Munkájáért Dékáni Elismerésben részesült.

Vékony Edit a Társadalomtudományi Kar megalakulása előtt a jogelőd intézménynél, a Szociológia és Szociálpolitika Intézet és Továbbképző Központ Oktatásszervezési osztályán dolgozott. Vékony Edit a Társadalomtudományi Kar megalakulása óta a Tanulmányi Hivatal vezetője volt az előző tanév végéig – jelenleg is itt dolgozik. Munkáját mindig odafigyeléssel, alaposan és felelősségteljesen végzi. A kari oktatásszervezéssel összefüggő tevékenységek tekintetében mindig számítani lehet szakmai javaslataira, támogatására. Munkájáért Dékáni Elismerésben részesült.

A Társadalomtudományi Kutatásért Díj adományozható annak a Karral teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatónak, kutatónak, vagy a Kar volt oktatójának, kutatójának, aki jelentős hatású tudományos tevékenységével hozzájárult a Kar hírnevének öregbítéséhez. A 2020/21-es tanévben a díjat: Kiss Zsuzsi és Sik Domonkos nyerte.

Kiss Zsuzsi 2002 óta a Kar oktatója, 2012-tól pedig adjunktusként erősíti az Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszéket. Kezdetektől fogva kitűnt áldozatos oktatói és kiváló kutatói munkájával. Számos kutatásprojekt megbecsült tagja, fontos cikkek és egy monográfia szerzője. Évekig volt a Replika szerkesztője, jelenleg is a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület titkára. Kutatói tevékenységének elismeréseként a kar a Társadalomtudományi Kutatásért Díjat adományozza neki. 

Sik Domonkos a tudományos kutatómunka és az egyetemi oktatás magas szintű szintézisével kiemelkedően hozzájárul a hallgatók és az oktatókollégák szakmai fejlődéséhez, eredményességéhez. Sik Domonkos egy interdiszciplináris kutatócsoport közösségét is koordinálja, lendületet adva a résztvevő kollégák kutatási, publikációs tevékenységének. Kutatói tevékenységének elismeréseként a kar a Társadalomtudományi Kutatásért Díjat adományozza neki. Sik Domonkos továbbá a Pro Ingenio oklevelet is átvehette ebben a tanévben, melyet az egyetem ítélt meg neki tehetségtámogató munkájáért.

Ferge Zsuzsa Széchenyi-díjas szociológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, karunk professor emeritája. A szegénység, a kirekesztés és a társadalmi rétegződés szociológiai aspektusának nemzetközileg is elismert, jelentős kutatója. Kutatótevékenységével hozzájárult az Egyetem fejlesztéséhez és nemzetközi elismertségének növeléséhez, valamint az oktatás, kutatás jelentős minőségbeli javításához, amiért az egyetem Szenátusi Érdemérmet adományozott neki. Díját a Rektori Kabinet ünnepségén vette át.

Orosz Éva közgazdász, az ELTE oktatója, professor emerita, a Szociológia Doktori Iskola Szociál- és társadalompolitika doktori program vezetője, az MTA doktora. Oktatási rektorhelyettesként maradandót alkotott a tehetséggondozás támogatása, valamint a modern, digitális oktatás megalapozása területén. Több mint három évtizedes kimagasló munkáját az egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérmével jutalmazta. Díját a Rektori Kabinet ünnepségén vette át.

Tausz Katalin szociológus, egyetemi tanár, az ELTE Társadalomtudományi Kar volt dékánja, a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület egyik alapítója, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány gyermekjogi vezetője.  Kiváló oktató, kutató és vezetői munkájáért Rektor Úr Mária Terézia Emlékérem arany fokozatával tüntette ki. Díját a Rektori Kabinet ünnepségén vette át.

Kövér-Van Til Ágnes oktatói és kutatói teljesítménye kimagasló, aktív tagja a kari közösségnek. Egyetemi szinten is elkötelezettje a nemek közötti esélyegyenlőség támogatásának – a megszüntetett társadalmi nemek mesterszak vezetője volt. Több évtizede tartó kutató és oktatói kiválóságáért az egyetem a Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát ítélte meg neki. Díját a Rektori Kabinet ünnepségén vette át.

Rácz Andrea szociológus 2010-ben az ELTE Szociológia Doktori Iskolájában nyerte el doktori fokozatát, 2016-ban pedig itt habilitált. Kutatási területének középpontjában a gyermekvédelem intézményrendszerének kutatása és kritikai elemzése áll. Rácz Andrea oktatói, tudományos kutatói, tanszék vezetői, valamint tehetség gondozási tevékenysége magasan kiemelkedő. A tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő teljesítményért az egyetem Pro Ingenio oklevelet adományoz neki. Díját a Rektori Kabinet ünnepségén vette át.

Dr. Simon Zoltán 2013-tól tanít az ELTE Társadalomtudományi Kar Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszékén. Dr. Simon Zoltán, az általa oktatott programok egyik legelismertebb hazai oktatójaként, számos módon bizonyította, hogy szakterülete kiváló képviselője. Az ELTE TáTK közösségének tagjaként hozzájárul  a Nemzetközi Tanulmányok képzés színvonalának megtartásához és emeléséhez, ezért az egyetem Dr. Simon Zoltánnak az ELTE címzetes egyetemi docensi címet adományozta.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Kari Díjátadó Ünnepség 2021. 09. 14.

Kari Díjátadó Ünnepség 2021. 09. 14.

0

/

0

0

/

0