Márka- és Marketingkommunikációs Kutatócsoport

Márka- és Marketingkommunikációs Kutatócsoport

A marketingközpontú kutatások előmozdítása céljából 2018 decemberében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudomány karán vezetésemmel megalakult a Márka- és marketingkommunikációs kutatócsoport (Research Group for Branding and Marketing Communications).

A kutatócsoport célja a marketing- és márkakommunikáció folyamatának, eszközeinek és hatékonyságának vizsgálata. A csoport alap- és alkalmazott kutatásokat végez saját, valamint külső – pályázati, illetve versenyszférabeli – források bevonásával. A kutatásokban a Tanszék, az Intézet, a Kar és az Egyetem oktatói mellett részt vesznek hallgatók (többek között szakdolgozati és (O)TDK kutatások keretében), valamint a kutatócsoporttal szorosan együttműködve más egyetemek és kutatóintézetek oktatói, illetve kutatói. A kutatócsoport célja a tudományos eredmények elérése mellett azok disszeminációja, valamint a tudománynépszerűsítés.

Kutatócsoport vezetője: Dr. habil. Kovács László

Kutatások:

– Márkanév-kutatások

A márkanevekkel kapcsolatos interdiszciplináris kutatások az alkalmazott nyelvtudomány és a marketingtudomány határán egyensúlyozva vizsgálják egy adott időszak márkanév-állományát, a márkanévadási lehetőségeket és trendeket, a márkanevek termékkategória-specifikus jellemzőit, a márkanevek névtani és helyesírási jellemzőit, valamint a márkanevek adaptálásának, illetőleg fordításának lehetőségeit a célpiac függvényében.

– Márkaasszociációk és kognitív márkapozicionálás

A kognitív márkapozicionálással kapcsolatos kutatások célja a márkanevek asszociációs struktúráinak vizsgálata két megközelítésben: egyrészt, azt vizsgálja, hogy a márkanevek milyen asszociációkat hívnak elő, másrészt, hogy mely szavak hívják elő a márkaneveket asszociációként.

A kutatások célja, hogy a márkanevek mentális lexikonbeli – „agyi szótár” – pozícióját és asszociációs kapcsolatrendszerét elemezve rámutassanak a termékkategória- és márkaspecifikus asszociációs struktúrákra, majd az eredmények alapján javaslatokat tegyenek arra vonatkozóan, hogyan erősíthető egy adott márka pozíciója, hogyan hozhatók létre erős márkák, valamint hogy egyes termékcsoportok, illetve konkrét márkák esetében milyen módon optimalizálható a marketingkommunikációs tevékenység.

Kutatási célok:

· Márkaasszociációs adatbázis létrehozása

· Márkanevekkel kapcsolatos asszociációs struktúrák többszempontú vizsgálata

· Márkaasszociációk longitudinális vizsgálata magyar nyelven a jelenleg elérhető adatbázisok segítségével

· Márkaasszociációk befolyásolási módjainak és lehetőségeinek kimutatása

· Kiválasztott termékkategóriák márkanév-típusainak vizsgálata

· Kiválasztott termékkategóriák márka- és marketingkommunikációs tevékenység elemzése

· Fogyasztói magatartás-vizsgálatok

· Meggyőzéstechnika és érveléstechnika a marketingben

· Vállalatok társadalmi felelősségvállalásának vizsgálata

· A fenntarthatóság és marketing összefüggéseinek vizsgálata

Válogatott publikációk:

2021

Kovács László – Zsarnóczky Martin – Keller Krisztina – Tóth-Kaszás Nikoletta 2021. Idősek városképe – egy városmárka-asszociációs kutatás korcsoportspecifikus eredményei. Tér és Társadalom. 35/1. 113-135.

2020

Kovács László 2020. Társadalmi marketing és világjárvány. In: Kovács László (szerk.) Globális kihívás – lokális válaszok. A koronavírus (Covid19) gazdasági és társadalmi összefüggései és hatásai. Szombathely: Savaria University Press. 195-206.

Kovács László 2020. Kozmetikai márkák és divatmárkák – márkaasszociációs vizsgálatok eredményei. In: Kovács László (szerk.) Határterületek 2019. Szombathely: Savaria University Press. 105-118.

Kovács László 2020. Markennamen im mentalen Lexikon – empirische Ergebnisse zu Markenassoziationen. In: Anreiter, Peter–Rampl Gerhard (Hg.): Österreichische Linguistiktagung 2018 in Innsbruck: Vorträge der Sektion "Onomastik". Innsbrucker Beiträge zur Onomastik. Band 18. Wien: Praesens 2020. 117-136.

Kovács László – Keller Krisztina – Tóth-Kaszás Nikoletta – Knausz Lívia 2020. Nagykanizsa mint márka – középiskolások körében végzett városmárkaasszociációs vizsgálatok eredményei. Vezetéstudomány. 51/3. 17-29.

Kovács László – Németh Tamás 2020. Országeredet-hatás vagy országeredet-hatások? Az országeredet-hatás összefüggéseinek vizsgálata az Opel márka példáján. Marketing & Menedzsment. 54/3. 59-70.

Ziegler Zsolt 2020. Newcomb Dilemma in Development Management. Információs Társadalom 20/4. 7-18.

Ziegler Zsolt 2020. A transzparencia illúziójának felhasználása a dolgozói őszinteség növelésének érdekében. In: Kovács, László (szerk.) Határterületek 2019. Szombathely: Savaria University Press. 193-200.

2019

Kovács László 2019. Szakdolgozatírás lépésről lépésre. Marketing. Szombathely: Savaria University Press

Kovács László 2019. Márka és márkanév. 2., átdolgozott, bővített kiadás. Budapest: Tinta.

Kovács László 2019. Márkák, asszociációk és fogyasztás – változások a társadalom átalakulásának tükrében. Alkalmazott Nyelvtudomány. 19/1. 1-17.

Kovács László 2019. Insights from Brand Associations: Alcohol Brands and Automotive Brands in the Mind of the Consumer. Market – Trziste. 31/1. 97-121.

Kovács László 2019. Márkanevek és fonetikai hasonlóságon alapuló asszociációk szóasszociációs adatbázisokban. Beszédkutatás. 27: 344-360.

Székely Klára 2019. A turizmus és az etika összefüggései az alternatív turizmus kérdéskörében. In: Kovács, László (szerk.) Határterületek 2019. Szombathely: Savaria University Press. 157-172.

Zemplén Gábor – Ziegler Zsolt – Csordás Hédi Virág 2019. A meggyőzéstechnika alapjai In: Zemplén Gábor – Danka István (szerk.) Meggyőzéstechnika. Budapest: Akadémiai. 12-62.

Ziegler Zsolt 2019. Online Decision Making On Choosing Hotels — how online surfaces affect touristic decision making. In: Kovács László – Székely Klára (szerk.) Ipar 4.0. Szombathely: Savaria University Press. 109-123.

Ziegler Zsolt – Csordás Hédi 2019. Particularist Understanding of CSR Marketing Visual Arguments. In: Giovanni, Scarafile (ed.) Interdisciplinarity and Controversies. Amsterdam: John Benjamins. 53-74.

Ziegler Zsolt – Zemplén Gábor – Egres Dorottya 2019. A meggyőzési (retorikai) helyzet. In: Zemplén Gábor – Danka István (szerk.) Meggyőzéstechnika. Budapest: Akadémiai. 63-111.