Szociológia PhD-képzés

Szociológia PhD-képzés

Jelentkezés a Doktori Iskolába

Részletes információ a Doktori Iskola oldalán

Jelentkezni 2020. márciusától elektronikusan 
Elérhetőség: Doktori Iskola 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A Északi tömb VI. emelet 6.81.A 
Telefon: (1) 372-2500/6507
E-mail: doktori@tatk.elte.hu 
Jelentkezési határidő: 2020. április 30.
Felvételi (várhatóan): 2020. május 23. – június 30.
Várható keretszám: A három doktori programban összesen: 2530 fő.
A felvételi jelentkezés eljárási díja: 9.000 Ft (Befizetésének módjáról a szóbeli felvételi vizsgára történő behívó levélben küldünk értesítést)
E-felvételi link:  https://doktorifelveteli.elte.hu/

Bemutatkozó videó

Képzési formák

 • A Doktori Iskolába nappali tagozatos szervezett képzésre (4+4+2 félév), ezen belül ösztöndíjas (államilag támogatott) és költségtérítéses formára lehet jelentkezni.
 • A felvételizők egyéni képzési rend szerint csak költségtérítéses képzésre jelentkezhetnek. A tanulmányi idő eseti megállapítására (a pályázó írásban dokumentált szakmai tevékenysége figyelembevételével) a Doktori Iskola vezetője tesz javaslatot; a döntést a Kari Doktori Tanács hozza meg.

A jelentkezés feltételei

 • Legalább jó minősítésű, a szociológiai program esetében elsősorban társadalomtudományi és közgazdaságtudományi, a szociálpolitikai program esetében elsősorban társadalomtudományi, bölcsészettudományi, közgazdaságtudományi, az interdiszciplináris társadalmi kutatások program esetében társadalomtudományi, közgazdaságtudományi, állam- és jogtudományi, illetve műszaki egyetemi oklevél, 
 • Külföldön szerzett egyetemi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerését (doktori iskolában történő továbbtanulás céljából) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell kérelmezni az egyetemen,
 • Egy államilag elismert legalább (B2) középfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.
 • A jelentkezőnek vállalnia kell, hogy a képzési szakaszban, egyes esetekben, idegen nyelven felkínált órákat is fel kell vennie.
A szakzáróvizsgával még nem rendelkező, de azt legkésőbb július 31-ig teljesítő jelentkezőnek a beiratkozás alkalmával kell igazolnia, hogy diplomája megfelel a fenti feltételeknek.

Jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok

Az ELTE Szociológia Doktori Iskolai képzéseire történő jelentkezésre – így a jelentkezés benyújtására, illetve a csatolandó/csatolható mellékletek benyújtására is – 2020. márciustól online módon, az egyetem oldalán keresztül nyílik lehetőség. Az alább felsorolt dokumentumok benyújtása a felület adatlapjának kitöltésével, valamint a kért dokumentumok feltöltésével valósul meg.  A felvételi korszerű és legegyszerűbb módja az e-felvételi, amelynek segítségével egyszerűen, biztonságosan az interneten adható be a jelentkezés. Az elektronikus felvételi nagy előnye, hogy a rendszer kiszűri az olyan hibákat, amelyeket kitöltés közben a papíron jelentkezők meglehetősen nagy számban vétenek. 

E-felvételi link:  https://doktorifelveteli.elte.hu/

 • Kitöltött jelentkezési lap
 • Egyetemi szintű oklevél másolata
 • Államilag elismert legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Tématerv, amely maximum 5 oldal terjedelmű
 • Referenciamunka (irodalom nélkül legfeljebb 6000 szó terjedelemben), amely olyan, korábbi, tudományos igényel elkészített mű (pl. műhelymunka, szakdolgozat rövidített változata vagy megjelent tudományos közlemény), amely segíti a felvételi bizottság tájékozódását a jelölt tudományos felkészültségéről
 • Publikációs jegyzék
 • Csatolhatóak elismert szakértők ajánlásai is.
A doktorandusz jelölteknek lehetőségük van a Kar vezető oktatói által meghirdetett kutatási programokba való bekapcsolódásra.

Az értékelés szempontjai

A felvételi eljárás azonos követelmények és feltételek alapján zajlik mindegyik képzési formában. A végső sorrend kialakításában szerepet játszik:

 • a jelölt addigi tanulmányi eredménye, publikációs listája és nyelvtudása,
 • kutatási tervének megvalósíthatósága
 • és a szóbeli felvételi során mutatott szakmai felkészültsége.

Finanszírozási forma

Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költségeit a hallgató viseli. A doktoranduszok és a doktorjelöltek jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési szabályzata határozza meg.

 
Költségtérítés: 250 000 Ft/félév a három magyar nyelvű programban.
EU állampolgároknak 800 EUR/félév
Az Európai Unión kívülről érkezők számára 1250 EUR/félév 

A Doktori Iskolába történő felvételhez mellékelendő tématerv elvárt vázlata

 • A tervezett kutatással kapcsolatos legfontosabb és a pályázó által áttekintett irodalom rövid bemutatása
 • A kutatás tárgya (a témaválasztás részletezése: miről szól a kutatás, milyen kérdéseket vizsgál, hogyan kapcsolódik eddigi tudásunkhoz, korábbi vizsgálati eredményekhez)
 • A kutatás módszere(i) (elméleti és empirikus eljárások; szisztematikus és történeti aspektusok; elemzési dimenziók, technikák, stb.)
 • Eddigi eredmények, lépések, publikációk (a szóban forgó kutatást elkezdte-e már, és ha igen, meddig jutott benne; van(nak)-e már erről szóló publikációja)
 • Várható eredmények (milyen új ismeretek várhatók; elméleti és – esetleg – gyakorlati hozadékok)
 • Konzultációk, konzulens (kivel vagy kikkel konzultált, illetve kikkel kíván együttműködni a jövőben; kire gondolt, mint konzulensre)
 • Munkaterv (milyen szakaszokban tervezi elvégezni a kutatást; hozzávetőleges határidők)

Témakiírások

A Doktori Iskola nem kizárólag a meghirdetett témákban várja a felvételizők jelentkezését. Azok, akik a Doktori Iskolában a kiírt kutatásokhoz kívánnak csatlakozni, keressék meg a megadott címeken a kutatást meghirdető oktatókat, a jelentkezéshez szükséges kutatási tervet vele együtt készítsék el, és a jelentkezéshez csatolják lezárt borítékban a programot meghirdető oktató bizalmas ajánlását.

Antal Miklós: A munkaidő-csökkentési stratégiák gyakorlati megvalósítása

A 20. század közepe óta a termelés produktivitásának növekedését elsősorban a fogyasztás növelésére, nem a munkaidő csökkentésére fordítottuk. Különösen igaz ez az 1980-as évek utáni időszakban, amikor a fizetett munkaidő csökkenése Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban lelassult, megállt vagy a visszájára fordult. A termelés és fogyasztás növekedésén alapuló gazdasági modell létjogosultsága ugyanakkor napjainkra megkérdőjelezhető környezeti, jólléti és gazdasági szempontból is. A munkaidő-csökkentés megvalósíthatóságát és kívánatosságát vizsgáló MTA-ELTE Lendület New Vision kutatócsoport keretén belül kiírt doktori téma a munkaidő csökkentésének gyakorlati aspektusait vizsgálja. Melyik szektorokban és szakmák esetében milyen pontosan mérhető a munkaidő? Hogyan változik a munkaidő mérhetősége a gazdaság szektorális átalakulásával? Milyen adatokra támaszkodva lehet szabályozni a munkaidőt: milyen módszerekkel (kérdőíves adatfelvétellel, naplózással, stb.), kitől (munkáltatóktól, munkavállalóktól) gyűjtött és milyen jellegű (egyénekre vagy háztartásokra vonatkozó) adatok használhatók a munkaidőcsökkentés szabályozásához? A kutatási projekt szakirodalmi áttekintés segítségével, különböző adatbázisokból származó adatok összehasonlításával és több száz különböző típusú munkafolyamat időtartamának mérhetőségét elemezve próbál válaszokat adni.

Felvehető hallgatók száma: 2

Előírt nyelvtudás: angol

Antal Miklós: A munkaidő-csökkentési stratégiák társadalmi megvalósítása

A 20. század közepe óta a termelés produktivitásának növekedését elsősorban a fogyasztás növelésére, nem a munkaidő csökkentésére fordítottuk. Különösen igaz ez az 1980-as évek utáni időszakban, amikor a fizetett munkaidő csökkenése Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban lelassult, megállt vagy a visszájára fordult. A termelés és fogyasztás növekedésén alapuló gazdasági modell létjogosultsága ugyanakkor napjainkra megkérdőjelezhető környezeti, jólléti és gazdasági szempontból is. A munkaidő-csökkentés megvalósíthatóságát és kívánatosságát vizsgáló MTA-ELTE Lendület New Vision kutatócsoport keretén belül kiírt doktori téma a munkaidővel kapcsolatos társadalmi küzdelmeket és azok eredményét vizsgálja. Milyen típusú munkaidő-csökkentési programok voltak sikeresek és melyek buktak el Európában az 1900-as évek óta? Hogyan változott az egyes módszerek – kollektív vagy egyéni, arányos fizetéscsökkenéssel együtt járó vagy órabért emelő, a munkanapok hosszát vagy számát változtató programok – esélye? Kik harcoltak a csökkentésért és kik küzdöttek ellene? A kutatási projekt szakirodalmi áttekintés, diskurzusanalízis és napjainkban zajló programok esettanulmányai segítségével keresi a válaszokat.

Felvehető hallgatók száma: 2

Előírt nyelvtudás: angol

Antal Miklós: A munkaidő-csökkentés hatása az időháztartás, a fogyasztás és az energiafelhasználás átalakulására

A 20. század közepe óta a termelés produktivitásának növekedését elsősorban a fogyasztás növelésére, nem a munkaidő csökkentésére fordítottuk. Különösen igaz ez az 1980-as évek utáni időszakban, amikor a fizetett munkaidő csökkenése Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban lelassult, megállt vagy a visszájára fordult. A termelés és fogyasztás növekedésén alapuló gazdasági modell létjogosultsága ugyanakkor napjainkra megkérdőjelezhető környezeti, jólléti és gazdasági szempontból is. A munkaidő-csökkentés megvalósíthatóságát és kívánatosságát vizsgáló MTA-ELTE Lendület New Vision kutatócsoport keretén belül kiírt doktori téma azt vizsgálja, hogy hogyan változik a munkaidő-csökkentés hatására a munkavállalók időfelhasználása, fogyasztása és energiafelhasználása. A kutatás a szakirodalmi áttekintés után esettanulmányokkal folytatódik. Valamelyik észak- vagy nyugat-európai ország konkrét munkaidő-csökkentési programjában résztvevő dolgozók életformájának átalakulását vizsgálja fókuszcsoportos és kérdőíves módszerrel. A fogyasztás szerkezetének átalakulását kvantifikálva input-output módszerrel a környezeti hatást is számszerűsíti.

Felvehető hallgatók száma: 2

Előírt nyelvtudás: angol

Barna Ildikó: Magyar zsidó túlélők újrakezdési stratégiái a Holokauszt után

A kutatás elsősorban a USC Soá Történeti Archívum Vizuális Történeti Archívuma (VHA) alapján vállalkozik a magyar zsidó holokauszt túlélők újrakezdési stratégiáinak feltárására, összehasonlítására. A VHA több mint 51,000 holokauszt túlélővel készített interjút tartalmaz. Ezek közül több ezer magyar zsidó túlélőkkel készült interjú. Az interjúk gazdagsága, kereshetősége lehetőséget biztosít számos téma kutatására.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol

Ajánlott nyelvtudás: német

További információ: történettudományi és/vagy zsidó tudományokban szerzett végzettség előny

Barna Ildikó: Az elmúlt évek migráció-ellenes diskurzusai

Az elmúlt években, különösen a 2015-ben kezdődő úgynevezett migrációs válság után a migráció-ellenes diskurzusok Európa számos országában rendkívül elterjedtté váltak. A kutatás célja ezen diskurzusok feltárása, elemzése a természetes nyelv-feldolgozás (natural language processing, NLP) eszköztárának segítségével. A kutatás során lehetőség van egyetlen ország elemzésére, de megfelelő nyelvtudás esetén különböző országok összehasonlítása is különösen érdekes lehet.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol

Feltétel: Python programnyelv magas szintű ismerete

Bíró Judit: Modern hérosztörténetek

A 2009 óta Csepeli Györggyel közösen folytatott kutatásunk a szülő, nagyszülő ellen elkövetett emberölések társadalomtudományos tanulságait gyűjti egybe. A tíz szeminaristát magában foglaló Orestés Műhelyben Michel Foucault archeológiai módszereit követve a klasszika-filológiából indítva a társadalomtörténeti kontextusokon át a filozófiai és kriminálpszichiátriai következtetésekig keressük az ősi jelenség megértését és értelmezését lehetővé tevő összefüggéseket.

A jelölt számára „az anyagyilkosság” szociológiai elemzésére nyílik lehetőség: a közvetlen környezeti tényezők, illetve a személyes tulajdonságok mint a cselekvés kettős motívumainak feltárásához napjaink tudományos eszköztárai közül a fenomenológiai szociológia, az egzisztencialista szociológia kínál fogódzókat.

Felvehető hallgatók száma: 2 

Előírt nyelvtudás: angol

Ajánlott nyelvtudás: ógörög, latin

Bodor Péter: Identitás és hétköznapi diskurzus

A kutatás során az identitás kérdéseit elemezzük, s egyebek mellett hétköznapi diskurzusokkal, pontosabban fókusz csoportban elhangzott „félig-hétköznapi” beszélgetésekkel, valamint narratív interjúkkal foglalkozunk. Arról szeretnénk többet megtudni, hogy miként gondolkodnak, illetve beszélnek az emberek Magyarországról és Európáról, és ők maguk hogyan viszonyulnak e fogalmakhoz, illetve entitásokhoz. Elemzésünk tehát hétköznapi magyar emberek nemzeti, etnikai és európai identitásának diskurzív konstrukcióira irányul.

Felvehető hallgatók száma: 1

Csepeli György: Jövő internete gazdasági-társadalmi hatásai

A dolgok és az emberek internete a földi világ egészét behálózza, minden történését adatként rögzíti és őrzi. Olyan jelentkezőket keresünk, akik problémái, kérdésfeltevései az internetre került élet gazdasági, politikai, kulturális és társadalomlélektani következményeivel függnek össze.

Felvehető hallgatók száma: 2 

Előírt nyelvtudás: angol 

További elvárások: műszaki végzettség előny

Csepeli György: Közvélemény-kutatás az államszocializmusban – Eredeti adatbázisok újrahasznosítása

A jelentkezőtől azt várjuk, hogy disszertációjában az 1969-ben alapított, s a rendszerváltozásig működött Tömegkommunikációs Kutatóközpont megmaradt archívuma alapján az államszocializmusban végzett közvélemény-kutatások másodelemzését, társadalom-és politikatörténeti kontextualizálását végezze el.

Felvehető hallgatók száma: 1 

Előírt nyelvtudás: angol 

Ajánlott nyelvtudás: lengyel, orosz 

További elvárások: történettudományi végzettség előny

Csepeli György: Kisebbségi sors-alakzatok Erdélyben 1945–1989 között és után

A jelentkezők a romániai államszocializmus idején Erdélyben fennálló etnikumközi viszonyok témaköréhez kapcsolódóan válasszanak egy témát, amely a kisebbségi helyzet valamely aspektusát járja körül. Az empirikus adatok gyűjthetők az oral history, mélyinterjúk vagy a dokumentumelemzés módszerével. A téma inderdiszciplináris (politikatudományi, történettudományi, antropológiai) megközelítése is lehetséges. 

Társtémavezető: dr. habil Veres Valér egyetemi docens, Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

 Felvehető hallgatók száma: 2

Ajánlott nyelvtudás: román

Csepeli György–Örkény Antal: Labor market and migration in Europe

Demographic and technological change, changes in the division of labor and in the patterns of labor force participation and the current economic and financial crisis have reshaped the way economies and their labor markets, welfare states and societies operate. Together with trade liberalization, labor market reforms and reductions in barriers to labor mobility, these socio-economic developments have not only raised international labor flows in recent decades, but have substantially changed the patterns of labor migration. While labor migration to and within Europe has already been a significant social phenomenon in the past, it arguably can be regarded as one of the central societal challenges of our time. It is widely conceived that the permanent or at least temporary movement of people between countries has lasting effects on labor markets, welfare systems, and societies as a whole in both sending and receiving countries. However, many commentators perceive the socio-economic effects of labor migration as ambivalent. On the one hand, high rates of labor mobility are assumed to create economic, social and political tensions, in particular if mobility is triggered by an enormous gap between sending and receiving countries in terms of income, demographic and welfare state differences. On the other hand, given that industrialized countries in general and some European countries in particular, suffer from the political, social and economic consequences of aging societies, attracting and successfully integrating migrants into the host labor market and society is widely perceived as a prompt solution to these challenges. Thus, in face of severe current and future socio-economic problems, triggered by various economic, political and social changes, labor migration is supposed to bear substantial chances to improve the economic and social situation of people in Europe, but at the same time we can assume that labor migration involves considerable socio-economic risks by creating new inequalities and amplifying those that already exist. 

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Csepeli György–Örkény Antal: European and Russian National Identity, Cultural Diversity and Political Change

The main aim of the proposal is to identify commonality and diversity in perception of Europe from the side of the EU and the nearest neighbor countries – Russia and Moldova, to propose the expert recommendations for development of the EU Partnerships Strategies with neighboring counties.  Project will contribute to mutual understanding between nations, development of intercultural communications, identification of similarities and differences of views from European and Russian, Moldavian sides and search for overcoming of contradictions on the issue of perception of what Europe is, its geographical and cultural borders, what people in project partner countries put into the words “being a European”.  The main objectives are to identify the borders of Europe by perception of European, Moldavian and Russian sides, to observe the phenomena of European identity in EU and non EU-countries (Russia, Moldova),  to investigate the issue of cultural security in multiethnic European region, spreading the output of the research on the both European and international level. These tasks can be fulfilled with support of strong, competitive and well organized research entity.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Csepeli György–Örkény Antal: Fiatal magyar szakértelmiségiek mobilitása és munkavállalása Európában

A kutatás alapkérdése, hogy Magyarország európai uniós csatlakozását követően létrejött közös gazdasági térben jelentkező egzisztenciális lehetőségek kiket mozgósítanak arra, hogy elhagyják Magyarországot, és az EU valamely más országába vállaljanak munkát, telepedjenek le, és képzeljék el életük folytatását. Vizsgáljuk, hogy a döntés mögött egy adott célországában való letelepedési szándék áll-e, vagy a schengeni határokon belül vett unió jelenti-e azt a terepet, ahol a vizsgálatba bevont személyek érvényesülni kívánnak. Fontosnak tartjuk annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy a mobilitási döntést követően milyen változások jellemzik a magyar európai munkavállalók életének kulcsfontosságú területeit, ideértve a magánéletet, a társas kapcsolatokat, a munkát, és a közérzetet. A változások értékelését kutatva fel kívánjuk tárni a mobil európai munkavállalók siker és kudarc attribúcióinak szerkezetét és konfliktusait. Kíváncsiak vagyunk az igényszint változásaira, a mobilitási döntést megelőző és követő társadalmi és társas státus változásaira, és a változások megélésére. A munkában való sikeresség esetében a felsőfokú tanulmányok során szerzett végzettség meghatározó szerepét gyanítjuk: az orvosi és műszaki területeken inkább a viszonylag sikeres érvényesülést, a bölcsész és közgazdász szakirányú végzettség esetében a sikerért való küzdést valószínűsítjük. A mobilitási narratívák legalább három vonatkoztatási keret vizsgálatát teszik lehetővé. Az első, amit természetesen csak retrospektíven tudunk vizsgálni, a mobilitási döntést megelőző vonatkoztatás, mely megalapozta a döntést, azt sugalva, hogy az otthonmaradáshoz képest a mobilitás előnyösebb. A döntést követően felmerül a vonatkoztatás kérdése megint, nevezetesen, hogy a személynek el kell döntenie, hogy jó helyre került vagy rossz helyre került, hiszen más országba is mehetett volna. A harmadik, és legfontosabb vonatkoztatás az új környezetben megy végbe, összehasonlítva a saját státust másokhoz, részint a hozzá hasonló magyarokhoz, részint más migránsokhoz, részint a honosokhoz, és legfőképpen az otthon maradottakhoz.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Csizmady Adrienne: Városrekonstrukció

A városrekonstrukció értelmezésének és vizsgálatának középpontjában elsősorban a társadalmi értelemben vett fenntarthatóság dimenziójának elemzése áll. Ennek során kulcskérdésnek tekinthető, hogy e folyamatok milyen hatást gyakorolnak az érintett terület lakosságának és intézményi struktúrájának, kiskereskedelmi hálózatának helyzetére, milyen lesz az itt élők, dolgozók további sorsa, és ezek a folyamatok milyen társadalmi konfliktusokkal járnak.

Felvehető hallgatók száma: 2

Előírt nyelvtudás: angol 

Ajánlott nyelvtudás: bármelyik másik nyelv 

További elvárások: Magas szintű elméleti tudásanyag és a kutatás elvégzéséhez szükséges módszertani felkészültség.

Csizmady Adrienne: Szuburbanizáció

A szuburbanizációs folyamatokat az utóbbi húsz-harminc évben mint az urbanizációs változások részét értelmeztük. Magyarországon a rendszerváltás óta a városok körüli agglomerációk szerkezetében, átalakulásának jellegében is jelentős változások álltak be az elmúlt két évtizedben. A városi szétterülés folyamata egyre nagyobb területen és egyre átfogóbban érezteti hatását, a térben új csomósodási pontok jelentek meg és átalakult a központ és a periféria viszonyrendszere is.

Felvehető hallgatók száma: 2

Előírt nyelvtudás: angol 

Ajánlott nyelvtudás: bármelyik másik nyelv 

További elvárások: Magas szintű elméleti tudásanyag és a kutatás elvégzéséhez szükséges módszertani felkészültség.

Dessewffy Tibor: Internetes jelenségek szociológiája

A témakör részben vagy egészben internetes térben zajló szociológiailag releváns történések vizsgálatát foglalja magában. Az adott kutatással kapcsolatban elvárás, hogy a hallgató ismerje és prezentálja a kérdéskörre vonatkozó klasszikus és kurrens irodalmat. Ugyanakkor egy konkrét önálló kutatáson nyugvó esettanulmányon keresztül mutassa be, hogy egy adott internetes jelenség, újítás, gyakorlat hogyan változtatja meg a társadalmi valóságot. Tehát nem filozófiai esszéket várok az elidegenedésről, a későmodernitás magányáról vagy a hedonizmus morális aspektusairól.  Az elvárás egy a hallgatók számára izgalmas, konkrét alkalmazás, jelenség, szerveződési forma stb. társadalmi viszonyokat valóságosan átalakító bemutatása.  Módszertanilag a követelmény a problémaérzékelés, az önálló gondolkodás és a koherens kifejtés, nem pedig saját survey adatok illetve a filozófiai transzba esés dokumentálása. 

Felvehető hallgatók száma: 1 

Előírt nyelvtudás: angol 

Dessewffy Tibor: Internet és politika

A részben vagy egészében az online térben végbemenő politikai események vizsgálata. Idetartoznak a pártok, társadalmi mozgalmak, eseti kampányok és botrányok vizsgálata.Az adott kutatással kapcsolatban elvárás, hogy a hallgató ismerje és prezentálja a kérdéskörre vonatkozó klasszikus és kurrens irodalmat. Ugyanakkor egy konkrét önálló kutatáson nyugvó esettanulmányon keresztül mutassa be, hogy egy adott online politikai jelenség, újítás, gyakorlat hogyan változtatja meg az adott kontextust, milyen egymásra hatásokat és változásokat indított el. Tehát nem filozófiai esszéket várok az elidegenedésről, a későmodernitás magányáról vagy a populizmus morális aspektusairól. Az elvárás egy, a hallgatók számára izgalmas, konkrét alkalmazás, jelenség, szerveződési forma stb. társadalmi viszonyokat valóságosan átalakító bemutatása. Módszertanilag a követelmény a problémaérzékelés, az önálló gondolkodás és a koherens kifejtés, nem pedig saját survey adatok illetve a filozófiai transzba esés dokumentálása. 

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Dessewffy Tibor: Digitális kultúra

Digitális kultúrával kapcsolatos kutatások, amelyek elsősorban a közösségi média világában megjelenő jelenségek, folyamatok és innovációk elemzésére fókuszálnak. Az adott kutatással kapcsolatban elvárás, hogy a hallgató ismerje és prezentálja a kérdéskörre vonatkozó klasszikus és kurrens irodalmat. Ugyanakkor egy konkrét önálló kutatáson nyugvó esettanulmányon keresztül mutassa be, hogy egy adott digitális kulturához sorolható jelenség, újítás, gyakorlat hogyan változtatja meg az adott kontextust, milyen egymásra hatásokat és változásokat indított el. Tehát nem filozófiai esszéket várok az elidegenedésről, a későmodernitás magányáról vagy a populizmus morális aspektusairól. Az elvárás egy, a hallgatók számára izgalmas, konkrét alkalmazás, jelenség, szerveződési forma stb. társadalmi viszonyokat valóságosan átalakító bemutatása. Módszertanilag a követelmény a problémaérzékelés, az önálló gondolkodás és a koherens kifejtés, nem pedig saját survey adatok illetve a filozófiai transzba esés dokumentálása.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Felkai Gábor : Az 1933 előtti német szociológiai gondolkodás csomópontjai Tönniestől a Frankfurti Iskola első nemzedékéig

A kurzus a korai német szociológiai gondolkodás „narratíváiba” nyújt betekintést néhány reprezentatív életmű alapján. A formális, a kulturális-történeti, a tudásszociológiai és a neomarxista törekvéseket vesszük szemügyre. Különös hangsúly helyeződik majd a kordiagnózisokra és a sajátos német történelmi helyzettel kapcsolatos korabeli – ám máig tanulságos – és szívszorító – reflexióira. A kurzus egyben hiányokat bepótló jellegű is azok számára, akik nem tanultak eddig rendszeres szociológiatörténetet.  

Nyelvtudás: lehetőség szerint német vagy angol, de a magyar nyelvű irodalom is bőséges

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol és német 

Fokasz Nikosz: Társadalmi innovációk diffúziója

Az infokommunikációs technológiák látványos elterjedése jóvoltából az innovációk diffúziójának vizsgálata az utóbbi évtized egyik legizgalmasabb társadalomtudományi kutatási témájává vált. A kutatási témában felhasználjuk az úgynevezett növekedési függvények legalapvetőbb típusait, majd végigjárjuk a technológiai innovációk diffúziójának legkülönfélébb területeire kiterjedő alkalmazásaikat. Számba vesszük azokat a kísérleteket, amelyek a növekedési függvények alkalmazását, a logisztikus helyettesítési folyamatokon, és a gazdasági fejlődés hosszú hullámain keresztül a társadalmi változás legkülönfélébb területeire – például új eszmék, hétköznapi viselkedés módok, civil mozgalmak, kapcsolathálózati hatások – terjesztik ki.

Felvehető hallgatók száma: 3 

Előírt nyelvtudás: angol 

Ajánlott nyelvtudás: francia, német

Fokasz Nikosz: Terjedési folyamatok a médiában

A különféle növekedési függvényeket régóta és kiterjedten alkalmazzák a társadalmi változás legkülönfélébb területein. Tudomásunk szerint azonban kutatócsoportunk volt az első, amely ezt az apparátust egyes közéleti témák dinamikájának és kapcsolatainak feltérképezése használta fel. Erre építve megalkottunk egy médiadinamikai tipológiát, s kimutattuk, hogy az általunk szenzáció alapúnak illetve örökzöldnek nevezett közéleti témák jóvoltából a médiában az emlékezés helyei illetve környezetei egyaránt jelen vannak. A továbbiakban ezekre a kutatási eredményekre szeretnénk építeni. A továbbiakban olyan sokszor pánikfolyamatokkal is összekapcsolódó közbeszédi témák dinamikájának feldolgozására – „H1N1”, „válság” – vállalkozunk, amelyek alkalmasak a média, mint társadalmi alrendszer empirikus megragadására, és lehetőséget adnak nemzetközi összehasonlításra is. A hagyományos média vizsgálatán túl az új alternatív médiacsatornák részletes elemzésétől várunk új ismereteket a nyilvánosság önszerveződéséről. Az internet alapú média az innovációk diffúziójának minőségileg új formáit hozta létre, aminek vizsgálatában a komplex rendszerek természettudományos és luhmanni megközelítésének szintézisére teszünk kísérletet.

Felvehető hallgatók száma: 3

Előírt nyelvtudás: angol 

Ajánlott nyelvtudás: francia, német

Fokasz Nikosz: Társadalmi innovációk keletkezésének körülményei

A társadalmi újdonságok keletkezésének új típusú elméleti megközelítésére törekszünk. Megközelítésünk erősen interdiszciplináris, mivel a mikroszkopikus fluktuációk felerősödéséből származó makroszkopikus struktúrák vizsgálatában a természettudósok szép eredményeket értek el. Tudjuk ugyanakkor, hogy egy komplex rendszerben bizonyos mikro-szintű ingadozások katasztrofálissá válhatnak. Hogyan kerülhetik el ezt a katasztrófát a társadalmi rendszerek? Ezt a kérdést egyfelől a komplex hálózatok stabilitásvizsgálatának eredményeire támaszkodva másfelől Niklas Luhmann önreferenciális rendszerelméletéhez kapcsolódva szeretnénk vizsgálni. Kísérletet teszünk a luhmanni önreferenciális rendszerek hálózatelméleti modellezésére is, amely lehetővé teszi ágens alapú szimulációk elkészítését. Arra számítunk, hogy ezzel a valós viselkedést jobban megközelítő modellekkel kvázi kísérleteket végezni. 

Felvehető hallgatók száma: 3 

Előírt nyelvtudás: angol 

Ajánlott nyelvtudás: francia, német

Fokasz Nikosz: A társadalmi hálózatoktól a hálózatkutatásig

Az ezredforduló táján új, döntően természettudományos képzettségű kutatók jelentek meg a hálózatok kutatásában. Érdeklődésüket az időközben kiépült nagyon nagyméretű elektronikus adatbázisok keltették fel. Ezek elemzésben pedig jól jött a statisztikus fizika eszköztárában való jártasságuk. Ezzel párhuzamos új strukturális szemléletet – kisvilág hálózatok, skálafüggetlen hálózatok, támadás tűrés – és új dinamikai megközelítést – preferenciális csatlakozás, diffúziós folyamatok, navigálhatóság, – honosítottak meg, s egy új tudomány a hálózatkutatás megszületését deklarálták. A kutatás során egyrészt ezen új fogalmi- és eszközrendszerrel, a legfőbb empirikus eredményekkel való megismerkedésen túl, önálló alkalmazásukkal, valamint a társadalomtudományi relevancia problémájával foglalkozunk.

Felvehető hallgatók száma: 3 

Előírt nyelvtudás: angol

 Ajánlott nyelvtudás: francia, német

Gecser S. Ottó: Figurációs szociológia 

A kutatási téma a Norbert Elias történeti munkáiban (Az udvari társadalom, A civilizáció folyamata stb.) kidolgozott és alkalmazott – A Szociológia lényege c. művében pedig absztrakt formában is megfogalmazott – szempontrendszerre, szemléletmódra, illetve ennek értelmezéseire, alkalmazásaira, elméleti továbbfejlesztéseire és kritikáira vonatkozik. A téma iránt érdeklődő hallgató összpontosíthat az általánosabb, a figurációs szociológia egészét érintő elméleti vitákra; kiválaszthat egy jelenséget, amely elég nagy figyelmet kapott Elias és követői kutatásaiban és összevethető más megközelítésű kutatások eredményeivel (pl. a személyközi erőszak történeti változásai, a sportok kialakulása és elterjedésére, az informalizáció stb.); és végezhet saját empirikus kutatást is valamilyen kapcsolódó témakörben.

Felvehető hallgatók száma: 0  

Gecser S. Ottó: A kultúra társadalmi termelése

Az 1970-as években kialakuló, szervezetszociológiai gyökerű production of culture (PC) megközelítés az utóbbi évtizedekben dominánssá vált az amerikai kultúraszociológiában, olyan kutatóknak köszönhetően, mint Diana Crane, Paul DiMaggio, Wendy Griswold vagy Richard Peterson. A PC alapkérdése az, hogy hogyan formálja, ill. határozza meg a kultúrjavak jellegét (ipari léptékű) előállításuk és terjesztésük folyamata. A megközelítés vonzerejét mindenekelőtt az adja, hogy a redukcionizmus veszélye nélkül teszi lehetővé a kultúra releváns szociológia (azaz strukturális/intézményi) magyarázatát. A téma iránt érdeklődő hallgató összpontosíthat a PC egészére vonatkozó elméleti jellegű kérdésekre, más kultúraszociológiai megközelítésekhez való viszonyára, illetve végezhet saját empirikus kutatást, amelyben is valamilyen kapcsolódó témakörben.

Felvehető hallgatók száma: 0  

Heller Mária: Diszkurzív stratégiák és normák 

A téma a nyilvánosság különböző szintjeinek és területeinek kvalitatív (és esetleg kvantitatív) kutatását célozza meg. A hallgató saját érdeklődése alapján kiválasztott témában vizsgálja a résztvevők kommunikációs teljesítményeit és elemzi a normákról való egyezkedést és az alkalmazott diszkurzív stratégiákat. A vizsgálat kiterjedhet a hagyományos vagy a hálózati, digitális, mobil nyilvánosság bármely magyar vagy külföldi területére, szintjére vagy eszközére, bármely témára, eseményre vagy vitára.

Felvehető hallgatók száma: 5 

Előírt nyelvtudás: angol 

Ajánlott nyelvtudás: francia, német 

További elvárások: rendszeres konzultáció, aktív kutatás, publikációk készítése, konferencia-részvétel

Heller Mária: A társadalmi nyilvánosság szerkezete és működése (különös tekintettel az új ICT eszközökre)

A téma középponti kérdése a társadalmi nyilvánosság szerkezetének, típusainak, dinamikájának és az eltérő nyilvánosságmodelleknek vizsgálata. A nyilvánosság hagyományos megközelítési módjain, a klasszikus nyilvánosságelméletek tanulmányozásán túl cél annak vizsgálata, hogy a globalizáció, a digitalizáció, az információs társadalom milyen új kommunikációs struktúrákat és működési módokat hoz létre, hogyan változtatja meg a társadalmi nyilvánosság szerkezetét.

Felvehető hallgatók száma: 5 

Előírt nyelvtudás: angol 

Ajánlott nyelvtudás: francia, német 

További elvárások: rendszeres konzultáció, aktív kutatás, publikációk készítése, konferencia-részvétel

Heller Mária: A köz és magán határvonal a kommunikációban, nyilvános és nem nyilvános kommunikáció

A téma a kommunikáció különböző szintjeinek, helyzeteinek, szabályosságainak és formáinak vizsgálatára irányul, különös tekintettel arra, hogy a köz és a magán oppozíció különböző korokban és helyzetekben hogyan befolyásolja a nyilvános kommunikáció szerkezetét. A témához tartozik annak vizsgálata, hogy az eltérő eszközökkel és változatos kommunikációs célokkal létrejövő különböző szintű nyilvánosságokat milyen szabályok határozzák meg, illetve hogy a kommunikáció résztvevői különböző helyzetekben milyen stratégiákat alkalmaznak. A téma magában foglalhatja a magyar vagy a nemzetközi nyilvánosság empirikus vizsgálatát: viták, beszédmódok, érvelési stratégiák, botrányok vizsgálatát elsősorban kvalitatív módszerekkel.

Felvehető hallgatók száma: 5 

Előírt nyelvtudás: angol 

Ajánlott nyelvtudás: francia, német 

További elvárások: rendszeres konzultáció, aktív kutatás, publikációk készítése, konferencia-részvétel

Kövér-Van Til Ágnes: Jelentés- és realitás-konstrukció a társadalmi nemekről szóló diskurzusokban  

A vizsgálat célja, hogy a narratíva és diskurzuselemzés eszközeivel feltárja a társadalmi nemekről szóló nyilvános beszéd rétegeit, a szociális cselekvéseket és viszonyokat alkotó szövegeket, és analizálja, értelmezze azokat a feminista és az interpretatív társadalomtudomány nézőpontjából. A téma a társadalmi nemekről szóló jellegzetes hazai diskurzusokat vizsgálja, részben a jelentésgenerálás szándékolt folyamatait és rétegeit, illetve azt, ahogyan a jelentésekben a nemek önmagukat és az általuk létrehozott (intézményi, társadalmi, interperszonális) gyakorlatokat konstruálják. A vizsgálat diskurzusnak tekint minden olyan megnyilvánulást, amely direkt vagy indirekt módon kijelentéseket tesz a társadalmi nemekről a nyilvánosság színterein. Ilyen diskurzusok lehetnek a jogi, törvényhozási aktusok, politikák, könyvek, tankönyvek; a közmédiában megjelent interjúk, beszédek, cikkek és más megnyilvánulások; szabályzatok, előírások, munkaköri leírások, hirdetések, intézményi működések és gyakorlatok stb., nyomtatott, internetes és audiovizuális források. A vizsgálat fel kívánja tárni a társadalmi nemekről folyó diskurzusok csomósodási pontjait, beszédszövet hálózatát, melyek meghatározók a gender viszonyok társadalmi környezetének konstrukciójában, és kijelölik azokat a horizontokat, amelyek keretén belül a társadalmi nemek megértik és értelmezik önmagukat. Erre lehetnek példák a munkaerő-piaci, döntéshozói, valamint politikai részvétel diskurzusai, család-barát munkahely diskurzusai, a nemi diszkrimináció diskurzusai, nemi szerepekről szóló diskurzusok, a családról szóló diskurzusok, az abortusz, a prostitúció diskurzusai stb. 

Előírt nyelvtudás: angol

Felvehető jelöltek száma: 2 

Kövér-Van Til Ágnes: A női „túlélés” és „siker” narratívái

A kutatás a női „túlélés” és „siker” narratívákat vizsgálja. Ebben a kontextusban a „túlélés” a mindennapi, illetve a súlyos konfliktusos helyzetek „túlélési” narratíváit keresi. Azt vizsgálja, hogy melyek azok a helyzetek, amelyeket „túlélésként” interpretálnak a történetek szereplői, és melyek, amelyeket „sikerként”. A vizsgálat a különböző társadalmi csoportokhoz tartozó, a különféle, egymást felerősítő társadalmi hátrányok/privilégiumok kereszteződései által meghatározott női életek „túlélés” és „siker” narratíváit kívánja feldolgozni. 

Előírt nyelvtudás: angol 

Felvehető jelöltek száma: 2-3

Kucsera Csaba: Az IKT-alapú megoldások potenciálja az idősödő társadalom szociális kihívásainak kezelésében

A társadalom elöregedése a tartós gondozási szükségletek keresleti oldali növekedését vonja maga után, amelyre a nemzeti szociális védelmi rendszerek modernizációja során megfelelő módon kell felkészülni. Ezek az útkeresések jelenleg is zajlanak, bár az Európai Unió tagállamaiban eltérő fókuszpontok mentén, eltérő prioritással, illetve változatos társadalmi - (szak)politikai tudatosultsággal. E rendszerek átfogó, a parametrikus változtatásokon túlmutató modernizációjának egyik hajtóereje az infokommunikációs technológiák (IKT) által lehetővé tett új szolgáltatások, szolgáltatási modellek és rendszerek alkalmazása lehet, amely potenciált széles körben osztják a kutatók, szakpolitikusok, és szolgáltatás-nyújtók.  A kutatás tárgya ennek a potenciálnak a magyar kontextusban való vizsgálata a betegség-prevenció, egészség-promóció, független életviteli támogatás, és integrált gondozási modellek területein, beazonosítva egyaránt a potenciális pozitív és negatív következményeket a gondozott / támogatott idősek, a szolgáltatást nyújtó formális és informális szereplők, és az ellátórendszer egésze szempontjából.

Németh Renáta: Az automatizált szöveganalitika szociológiai felhasználása

RC2S2 kutatócsoportunk szöveganalitikai módszerekkel vizsgál interneten és elektronikusan elérhető szöveges adatforrásokat. A digitális forradalom nemcsak új adatforrásokat hozott, hanem a társadalmat is átalakította. Szociológusként ennek az új típusú társadalomnak a megismerése a célunk, a computational irányzat (itt: natural language processing, NLP) eszközeivel. Kutatócsoportunk ennek a megközelítésnek a tartalmi szociológiai tudás felfedezésében történő kihasználását és új módszerek fejlesztését, szociológiai adaptálását és episztemológiai következményeinek feltárást tűzte ki célul. A hallgató a kar kutatócsoportjához csatlakozva e kérdésfeltevések mentén kapcsolódhat be szöveganalitikai kutatásainkba. A konkrét téma az érdeklődő hallgatóval egyeztetve, saját érdeklődési körének és aktuális kutatásaink függvényében fogalmazható meg, ezért erősen ajánlott a témavezető megkeresése a felvételit megelőzően.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol

További elvárások: Python nyelv és annak NLP-moduljainak ismerete, alapos kvantitatív módszertani felkészültség

Örkény Antal: Constructing Border Ethnic Identities and migration experiences along the border of EU (ENRI research 2010)

The proposed research project “Interplay of European, National and Regional Identities: nations between states along the new eastern borders of the European Union” is aimed at a deeper understanding of the ways in which the modern European identities and regional cultures are formed and inter-communicated in the Eastern part of the European continent.In this project we aim to galvanise these three perspectives on the dynamic relationships between identities and state restructuring. More specifically the project explore the ways in which European, national and regional identities are constituted and negotiated through individual and group narratives and practices within an increasingly complex set of institutional arrangements. The project explores the interrelation between individual identities (increasingly complex), group identities (where there is a growing significance of cosmopolitan and European identities parallel to national and regional identities), and institutional frameworks (still dominated by the state, but with the increasing significance of non-state actors). The broader post-socialist space offers different contexts within which we can explore the changing relationships between identities, nations and states. These are for example: post-communist Eastern European countries; post-soviet countries with a historical claim on nation and state; post-soviet nation-states that emerged within the boundaries of the Soviet republics; post-imperial state and nation in the case of Russia.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol  

Örkény Antal: A köznapi igazságossági ítéletek és a generációk közötti igazságossági elvek Közép- Európában 

A javasolt téma egy közel két évtizedes múltra visszanyúló nemzetközi összehasonlító empirikus kutatás eddigi adatbázisainak az „újrahasznosításáról”, illetve ezen adatokból kiinduló új elméleti vagy módszertani kutatási kérdések megválaszolásáról szól. A kutatás célja, hogy az empirikus szociológia eszközeivel feltárjuk a piaci folyamatokra, a társadalmi viszonyokra, az elosztási rendszerekre, a társadalmi egyenlőtlenségek okaira és a mindennapi kapcsolatokra vonatkozó köznapi igazságossági nézeteket. Vizsgálatunk során a mérni kívánt igazságossági szempontok szorosan kapcsolódnak egy 1991-ben, 1996-ban és 2005-ben végzett nemzetközi összehasonlító kutatás (ISJP) már kipróbált koncepciójához és mérési eljárásához. Az identikus itemek lehetőséget nyújtanak az attitűdök időbeli és országok közötti változásának a mérésére. Mivel az igazságos társadalomról való közgondolkodás napjainkra a hagyományos tematizációkról (társadalmi szegénység, településbeli különbségek, foglalkozási, jövedelmi és tudásbeli egyenlőtlenségek, stb.) olyan új témák felé fordult, mint a jövő generációk iránti felelősség, és ennek megosztása a társadalomban, a társadalmak elöregedése, és az életkorukat tekintve kimenő generációk méltó emberi élethez való juttatása, a generációk közötti egyéni és kollektív transzferek, a társadalmi beruházások generációk közötti igazságos megosztása, a közjavakból való részesedés és a társadalmi szolgáltatások megosztása a generációk között, ezért a kutatás negyedik hulláma 2008-ban kiemelt szerepet szánt a generációs igazságosság vizsgálatának.A magyar kérdezést a TÁRKI bonyolította. Felkérésünk szerint a generációs alminták jobb összehasonlíthatósága érdekében nem 1000 fős, hanem 1300 fős mintával dolgoztunk, amelyben a generációk szerint felsúlyozhatók a fiatalabb és idősebb korosztályokat. A kutatás keretében ugyancsak szerepelt egy diád vizsgálat, amelyben 391 páros relációban kérdeztük a szülőt és a 18 évesnél idősebb különélő gyermeket. A szülő-gyerek diád identikus kérdőívre válaszolt, ami lehetőséget kínál az értékvilág közvetlen generációs összefüggéseinek tesztelésére.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Pál Eszter: Evolúciós elméletek a társadalomtudományban

A kutatási terület felöleli a 19. és 20. századi evolúciós elméletek európai és amerikai változatait. Kiterjed tartalmi, eszmetörténeti kérdésekre és a tágabb társadalmi és tudománytörténeti kontextus kérdéseire egyaránt. Ide tartoznak a társadalomtudományi evolúciós koncepciók klasszikus és újabb változatai, és a határterületek (pl. pszichológia, etológia) kortárs evolúciós megközelítéseinek szociológiai relevanciája is. 

Előírt nyelvtudás: angol

Felvehető hallgatók száma: 2

Pál Eszter: Az amerikai szociológia története 

A téma felöleli az amerikai szociológia történetének korai szakaszát, az intézményesedés folyamatát, illetve a professzionálisan működő szociológia későbbi fejezeteit. Ide tartoznak az amerikai szociológia korai művelői, a Chicagói Iskola tagjainak munkássága, a Parsons, Merton és Lazarsfeld nevével fémjelezhető időszak, valamint a fenomenológiai szociológia és egyéb újabb irányzatok. A kutatás e fejezetek valamelyikét tárja fel alaposabban.

Előírt nyelvtudás: angol 

Felvehető hallgatók száma: 2

Pál Eszter: Társadalmi integráció és kirekesztettség a korai amerikai szociológiában

A 19. század utolsó harmadának Amerikájának társadalomtudományi gondolkodását meghatározták a reformmozgalmak. A Social Gospel, a settlement mozgalom és az evolúciós elméletek, illetve a szociológia és a szociális munka („elméleti” és „gyakorlati” szociológia) mind foglalkoztak a társadalmi integráció és a kirekesztettség kérdéseivel. A társadalmi problémák feltárása a századforduló utáni amerikai szociológiának is a fókuszában maradt, így e problematika a már professzionálisabban működő szociológiai műhelyek (pl. a chicagói iskola) szempontjából is központi jelentőségű. Itt már a hangsúly egyre inkább a bevándorlók asszimilációjának és integrációjának kérdésére került.

Előírt nyelvtudás: angol

Felvehető hallgatók száma: 2

Pál Eszter: Gender kérdések és „gyakorlati szociológia” Amerikában a 19. és 20. század fordulóján

Az amerikai szociológia intézményesedésének sikeréhez nagyban hozzájárult gyakorlati orientáltsága, szerves kapcsolódása a társadalmi reformmozgalmakkal. Több évtizedig szorosan együttműködve dolgoztak settlement kutatók (szocális munkások) és egyetemi oktatók. A sikeres tudományos és intézményi legitimáció azonban egy idő után tudatos „határmunkálatokat” is jelentett, vagyis a kevésbé tudományosnak tűnő, gyakorlati területek leválasztását. Ebben a folyamatban pedig szerepet játszott a gender problematika, ugyanis a gyakorlati szociológia, a settlement mozgalom vezetői és kiemelkedő alakjai nők voltak, akik a 20. század elejétől egyre inkább külön intézményi struktúrába kerültek. A kutatás az amerikai szociológia és szociálpolitika intézményesedését tárja fel, különös tekintettel a gender szempontok szerepére a folyamatban.  

Előírt nyelvtudás: angol

Felvehető hallgatók száma: 2

Pál Eszter: A kisebbségkutatás úttörője: W.E.B. DuBois

A korai amerikai szociológiában kitüntetett szerepe volt a különböző etnikai csoportok együttélésével kapcsolatos kérdéseknek. Különösen a chicagói iskola számára volt ez nagy jelentőségű. Az ide tartozó kutatók asszimilációval kapcsolatos elképzelései jól ismertek. Kevésbé ismert azonban egy marginalizált, afro-amerikai kutató, W.E.B. DuBois munkássága, aki a feketék társadalmi beilleszkedésével, illetve kirekesztettségével kapcsolatban elsőként fogalmazta meg az integráció szükségességét, szemben az általa negatívan megítélt asszimilációval szemben. A DuBois-féle megközelítés, amely a jóval későbbi tudományos és társadalmi diskurzusba illik, ekkor nem kelthetett elég nagy visszhangot. Az utóbbi évek tudománytörténete újra felfedezte ezt a szerzőt, de az életmű alapos feldolgozása még nem történt meg. A kutatás ezt célozza.

Előírt nyelvtudás: angol

Felvehető hallgatók száma: 2

Pál Eszter: Tudásszociológia és tudománytörténet

Elsősorban a társadalomtudományok történetének tudás- ill. tudományszociológiai feldolgozására vonatkozik a téma, de kiterjedhet természettudomány- vagy orvostörténeti fejezetek hasonló szempontú feldolgozására is. Felöleli a 19. és 20. századi tudománytörténet bármely epizódját, amelyeket a társadalmi, politikai, kulturális kontextusba ágyazva vizsgál. A kutatás a tudományos ill. szakmai mező professzionalizálódásával és határhúzási stratégiákkal is foglalkozik.

Előírt nyelvtudás: angol

Felvehető hallgatók száma: 2

Rényi Ágnes: A modernizáció társadalomelméleti megközelítései 

A kutatás a modern társadalmakkal kapcsolatos legújabb társadalomelméleti kísérletek nemzetközi feltérképezésére és összehasonlító értékelésére irányul. Elsősorban azon hallgatók érdeklődésére tart számot, akiket foglalkoztatnak a szociológia-, illetve a társadalomelmélet problémái.

Felvehető hallgatók száma: 2 

Előírt nyelvtudás: angol, francia vagy német

Rudas Tamás: A keverék illeszkedési mérték

Ezt az eljárást 1994-ben javasoltuk (Rudas, Clogg, Lindsay, JRSSB) és azóta számos cikk tárgyalja ennek tulajdonságait és alkalmazását. A keverék illeszkedési mérték lényege, hogy egy statisztikai hipotézis illeszkedéséről való döntést nem az un. p-értékre alapozzuk, hanem annak becslésére, hogy a populációnak legfeljebb mekkora hányadán lehet érvényes. Az eljárás viszonylagos népszerűsége ellenére jelenleg még mindig nem áll rendelkezésre olyan szoftver, amely a statisztikailag nem képzett felhasználók számára lehetővé tenné annak kényelmes használatát. A kutatás egyik célja olyan R szoftver létrehozása és szabadon hozzáférhetővé tétele, amely bármilyen olyan hipotézis esetében lehetővé teszi a keverék illeszkedési eljárás alkalmazását, amelynek illesztésére létezik R program. A kutatás másik célja ennek a szoftvernek az alkalmazásán alapul, és azt vizsgálja, hogy néhány, a szociológiában nagy jelentőséggel bíró hipotézis esetében a keverék illeszkedési mérték alkalmazása a megszokottal azonos vagy azzal ellentétes következtetésre vezet-e, illetve az esetleges eltérések okainak vizsgálata, a modellek megfelelő módosítása.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Rudas Tamás: A társadalmi mobilitás vizsgálata útmodellekkel

Az európai kutatási hagyomány a társadalmi pozíciókat kategóriákként kezeli (szemben az USA hagyományával, ahol inkább folytonos státusz indikátorokkal dolgoznak). A kutatás célja új statisztikai eljárások alkalmazása ilyen, kategoriális változókkal leírt mobilitási folyamatok elemzésére. A friss statisztikai irodalomból a grafikus, a marginális és a ralációs modellek elméletét, illetve a diszkrét útmodellekre vonatkozó újabb eredményeket használjuk fel.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Sik Domonkos: A késő modernitás intézményi és fenomenológiai sajátosságai

E témába tartozó kutatások célkitűzése a késő modernitás társadalomelméleteiben felmerülő kérdések elméleti és empirikus vizsgálata. A kockázattársadalom (Beck), hálózati társadalom (Castells), likvid modernitás (Bauman), reflexív modernitás (Giddens), másik modernitás (Lash), gyorsulási társadalom (Rosa) elméletei különböző diagnózisokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy a klasszikus modernitás integrációs formáinak meggyengülésével (pl. rendszerintegráció – Parsons) párhuzamosan milyen alternatív cselekvéskoordinációs mechanizmusok jelennek meg, s ezek miként alakítják át a személyközi viszonyok, a valóságértelmezés és az intézmények szerveződését. A doktori kutatás során ezen elméleti szinten kidolgozott jelenségeknek eredünk nyomába, empirikus elemzések segítségével. Arra a kérdésre keresünk választ, hogy a késő és klasszikus modernitás integrációs formái milyen kölcsönhatásra lépnek egymással, illetve az így létrejött összetett játékteret milyen emancipatórikus potenciálok és torzulások jellemzik. Az empirikus elemzések terepük és módszertanuk tekintetében nyitottak.

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Sik Domonkos: Állampolgári kultúra és szocializáció

E témába tartozó kutatások célja, hogy a tág értelemben vett politikai formálódást és annak kimenetelét vizsgáljuk. A késő modernitásban nem csupán az állampolgári szerepek és intézmények, hanem egyúttal a nyilvánosságbeli kommunikáció formája és tartalma is dinamikusan átalakul, számos kérdést vetve fel a demokrácia lehetőségterével és a cselekvők mozgásterével kapcsolatban. Ezek tanulmányozására egyaránt lehetőség nyílik hazai és nemzetközi összehasonlítás keretében, valamint kvalitatív és kvantitatív módszerekkel. 

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Sik Domonkos: Társadalmi szenvedés és mentális zavarok

A társadalmi szenvedés problematikája a kortárs kritikai szociológiában egyre nagyobb jelentőségre tett szert. E vizsgálódások azokat a tapasztalatokat igyekeznek feltárni, melyek valamilyen módon a késő modernitás strukturális átalakulásaihoz kötődnek. Mindezeket a mentális zavarok szociológiája annyiban egészíti ki, hogy feltárja, milyen társadalmi összefüggései vannak az olyan különböző zavaroknak, mint a depresszió, szorongás vagy éppen függőségek. A kutatás során azt lehet megvizsgálni, hogy a társadalmi szenvedésnek való tartós kitettség mennyiben hozható kapcsolatba a mentális zavarok kialakulásával. E kérdés tanulmányozására egyaránt lehetőség nyílik kvalitatív és kvantitatív módszerekkel. 

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol 

Szabari Veronika: A közvéleménykutatás magyarországi története

A közvéleménykutatás a társadalomtudományokon belül mindig speciális helyzetet foglalt el nem csupán Magyarországon, hanem szerte a világon, pl. az USA-ban (Némedi 2005), befolyásolva a szociológia diszciplína helyzetét, fejlődését. Magyarországon e pozícióhoz hozzáadódott a közvéleménykutatás és a politikai szféra sajátos viszonya, mely az 1940-es évektől kezdődően hatással volt mind a közvéleménykutatás, mind a szociológia alakulására és döntően alakította az 1960-70-es évekbeli szerepét is, mikor a korlátozott nyilvánosság mellett egyfajta eszközként működhetett a politikai attitűdök, vélemények korntrolálására. 

Felvehető hallgatók száma: 1

Előírt nyelvtudás: angol  

Szabari Veronika: A magyarországi szociológia története

A kutatás a magyarországi szociológia 20. századi történetére fókuszál. Az intézményesülésre tett kísérletek mellett jelentős kutatási terepet kínál a szociológia és a politika viszonyának többdimenziójú vizsgálata, a hazai szociológia tudománytörténeti elemzése.

Felvehető hallgatók száma: 1

Vajda Júlia: A soá alulnézetből

Könyvtárnyi a soá kutatásának irodalma. Ugyanakkor ezen irodalomnak csak kis hányada foglalkozik azzal, amit a „kisember” élt meg ‒ lett légyen a zsidóság üldöztetésének idején bármelyik „oldalon” is, s a fiatalabb nemzedékek esetében legyen bármelyik oldal leszármazottja is. A túlélők és leszármazottak szerény mértékben, de mégis megjelenő hangja mellől még inkább hiányzik az elkövetők, s még inkább a tétlen szemtanúk és leszármazottak hangja. Ennek megfelelően szívesen vállalom olyan hallgatók doktori dolgozatának tutorálását, akiket ezek a „hangok” érdekelnek, akiket a soá emlékezete érdekel, aki ezeket szeretné megtalálni akár Magyarországon, akár külföldön, akár a magyarországi soá, akár a külföldön történt zsidóüldözés vonatkozásában, akármelyik „pillanatára” vonatkozóan az azóta eltelt több, mint hetven évnek, s persze, ezzel együtt, a megelőző „előkészítő időszakoknak” is. Mindezek kutatásában természetesen szervesen kapcsolódik össze az emlékezetkutatás tágabb szakirodalma mellett a konkrétan a témára összpontosító olvasmányok feldolgozása és az empirikus kutatómunka is. Ez utóbbi mára természetesen a soát megélt nemzedékek utolsó még élő tagjaival való interjúk készítése mellett a leszármazottakkal való interjúk készítését, s írott emlékezeti anyagok, naplók, levelek, memoárok, feldolgozását is jelentheti.

Előírt nyelvtudás: angol vagy német

Ajánlott nyelvtudás: német vagy angol

Felvehető hallgatók száma: 3

Vajda Júlia: Totális intézmények keletkezése és le(nem)bontásuk folyamata

Komoly adóssága a rendszerváltás utáni magyar szociálpolitikának a hatókörébe tartozó totális intézményeknek a lebontása. Bár a jelen struktúra nem csak, hogy nem felel meg azoknak az egyezményeknek, amelyeket Magyarország a rendszerváltás óta aláírt, de köztudomásúlag nincs tekintettel sem a bennük „gondozottak”, sem valójában az ott dolgozók emberi méltóságára, sem egyéb szempontok szerinti „jóllétére”, a felszámolásuk irányába tett lépések nem elégségesek ahhoz, hogy a helyzet belátható időn belül radikálisan átalakuljon. Mindazonáltal az, hogy vannak ilyen jellegű lépések, nem csak, hogy önmagában is örvendetes, de lehetőséget nyújt egy olyan kutatás számára, amely ezt a lebontási folyamatot szeretné kutatni, s ennek részeként azt a szerepet, amelyet a – különböző fajta – intézmények a bennük „érintettek” (dolgozók, gondozottak, hozzátartozók) életében betöltenek. Szívesen vállalom tehát olyan hallgatók tutorálását, akiket érdekelnek a totális intézmények, azok története, s a lebontásuk folyamata, az akörüli érdek- s egyéb harcok.

Előírt nyelvtudás: angol

Ajánlott nyelvtudás: német

Felvehető hallgatók száma: 3

Vajda Júlia: Élettörténet, narratíva, identitás ‒ egy hermeneutikai perspektíva

Azon hallgatók jelentkezését várom a témára, akiket érdekelnek a fenti „kulcsfogalmak” összefüggései, akik szívesen gondolkodnak az azokhoz kapcsolódó episztemológiai és emlékezettudományi problémákon. Akik szívesen dolgoznák fel a téma széles értelemben vett szakirodalmát a filozófiától a pszichológián át a szociológiáig. Értelmezésemben a témába belefér, illetve hozzátartozik az is, hogy milyen módszerekkel lehet az ilyen jellegű kérdéseket, témákat kutatni, sőt, maguk az ezekkel a módszerekkel végzett empirikus kutatás is. Éppen ezért örömmel veszem azok jelentkezését is, akik a teoretikus problémákkal részben konkrét empirikus kutatás kapcsán kívánnak foglalkozni, illetve akik olyan empirikus kutatást terveznek, amelynek fókuszában olyan téma áll, amelynek kutatásában a narratív interjús és hermeneutikai elemzési módszer gyümölcsözően használható.

Előírt nyelvtudás: angol vagy német 

Ajánlott nyelvtudás: német vagy angol

Felvehető hallgatók száma: 3

Vajda Júlia: Örökbefogadók és örökbefogadottak

A témát tulajdonképpen szélesebben értem, mint amit e szavak feltétlenül takarnak: bárkit szívesen fogadok, akit az örökbefogadás, a nevelőszülői lét problémája, illetve az ilyen helyzetben való felnövekvés, sőt, a másik oldalon az állami gondozotti lét érdekel.

Előírt nyelvtudás: angol

Ajánlott nyelvtudás: német

Felvehető hallgatók száma: 3