Közösségi és civil tanulmányok MA

Közösségi és civil tanulmányok MA

Közösségi és civil tanulmányok MA

Szakigazgató: Arapovics Mária, habil. egyetemi docens

Kinek érdemes ezt a szakot választania? 

Aki hisz a közösségi megoldásokban, bízik a kollektív bölcsességben. 
Aki többet szeretne tudni a civil társadalmon időszerű kérdéseiről és szeretné érteni annak jelentőségét. 
Aki elég türelmes a csoportmunkához, de elég agilis a csapathatékonyság modern eszközeinek megismeréséhez, szeretne felkészülni a korszerű civil menedzsment kihívásaira, a fenntartható, a stratégiai és projektszerű gondolkodásra.
Aki szívesen megismerné a közösségi beavatkozások szakmai sokszínűségét, megértené a változással való munkamódok, módszerek csoportdinamikai hátterét.
Aki szívesen tanul másoktól, megosztja tapasztatait, nyitott a közösségi tanulás munkaformáira.  

Miért jött létre a szak tíz évvel ezelőtt?

A mesterképzési szak az európai közösségi és civil szektor legújabb törekvéseivel áll szinkronban. A közösségi és civil terület szerves kapcsolatának felismerése áthatotta az európai támogatáspolitikát, számos program került e szellemben kialakításra. Közösségi és civil fejlesztő szakemberekre mindhárom szektornak szüksége van.
Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy szükség van olyan szakra, mely ötvözi a felhalmozott ismereteket és szakembereket készít fel a fenti feladatokra.

Mihez értenek majd a szakot elvégző hallgatók?

Az MA fokozatot megkapó hallgatók a négy félév elvégzését követően képesek lesznek a közösségi munkához és a civil szervezetekhez kapcsolódó önálló munkavégzésre, intézmények, szervezetek vezetésére, projekt és kutatási tervek kialakítására és menedzselésére, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, döntéshozatalra, prezentációra, szakmai ismereteik átadására, interdiszciplináris teamben való hatékony munkára, valamint nemzetközi együttműködésben folyó tevékenységre.
 
Néhány konkrét példa a fentiek alapján, hogyan is tudják alkalmazni hallgatóink a tanultakat a gyakorlatban: 
 • Közösségfejlesztői kezdeményezéseket indítanak, aktivizálják a helyi lakosságot a helyi cselekvésre.
 • Szakmai segítséget nyújtanak a kibontakozó helyi cselekvéshez.
 • Az önszerveződéssel kialakult közösségi csoportok, a nem kormányzati szervezetek és az üzleti, állami szektor közötti együttműködést segítik.
 • Részt vesznek, segítik a helyi fejlesztési tervek és stratégiák elkészítését.
 • Képzési programokat szerveznek az érdeklődő helyi szereplők számára.
 • Új helyi szolgáltatásokat, közösségi vállalkozásokat (nonprofit információs irodák, közösségi központok, tanácsadó szolgálatok, forprofit – új típusú – szövetkezetek) hoznak létre. 
 • Az aktuális nemzeti és európai lehetőségek, trendek, prioritások, valamint az adekvát módszertani ismeretek integrálása révén tanácsadást végeznek, bemutatva a helyi közösségi csoportoknak a lehetséges alternatívákat.
 • Információt nyújtanak és feltárják a hozzáférés lehetőségeit, részt vesznek a helyi közösségi csoportok saját információs rendszerének kialakításában. 
 • Szervezik, fejlesztik a helyi nyilvánosságot.  
 • Helyi mozgalmakat, konferenciákat, műhelymunkákat, fórumokat szerveznek 
 • Partneri kapcsolatot alakítanak ki az erőforrások fejlesztését (menedzsmentjét) elősegíteni hivatott szervezetekkel (kistérségi fejlesztési irodák, munkaügyi központok képző intézményei). 
 • Komplex nonprofit fejlesztési programokat terveznek, bonyolítanak le, értékelnek, monitoroznak.

Milyen módszerekkel oktatunk? 

Az oktatási módszerek között kiemelt helyet foglal el egyfelől a kiscsoportos oktatási forma, melynek célja az induktív tanulási formák megerősítése, valamint a teamnek mint munkaformának a kialakítása. A módszerek között másfelől hangsúlyos helyet kapnak a készségfejlesztések, melyek a személyiségfejlesztéstől a konfliktuskezelésig, a kommunikációs készségek fejlesztésétől a munkavállalói készségek fejlesztéséig terjednek. A készségfejlesztést szolgáló speciális tréningek mellett a terepgyakorlat is közvetlen módon alakítja a szakmához szükséges kompetenciák fejlődését. 
 
A képzési programban hangsúlyos helyen szerepel a projektmunka, mely az önálló munkavégzést, a szervezési és menedzsment készségeket erősíti, valamint felkészít a döntés előkészítésre és döntéshozásra is, mely a munkavégzés során alapkompetencia.   
FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Szak

közösségi és civil tanulmányok (MNA és MNK magyar és angol nyelven) (MLA és MLK magyar nyelven)

Képzési szint

mesterképzés

Tagozat (munkarend)

nappali és levelező tagozat

Jelentkezési határidő

 2024. február 15.

Jelentkezés módja

felvi.hu honlapon keresztül elektronikusan

Jelentkezési feltételek

Teljes kreditérték beszámításával elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés, a gazdaságtudományok, jogi képzési terület vagy a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási képzési ágának alapképzési szakjai, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok.

Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását. (Az e-mail tárgyában és tartalmi részében is szerepeljen, hogy melyik szakra nyújt be kérvényt.)

Felvételi pontok számítása

Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont
Többletpontok: 1 pont
Összpontszám: 100 pont

Csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok (kategóriánként 1-1 pont, max. 1 pont):

 • hátrányos helyzet
 • halmozottan hátrányos helyzet
 • fogyatékosság
 • gyermekgondozás

 

Szóbeli vizsga ideje és díja

Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga.  

Szóbeli vizsga elektronikus úton lesz megtartva: várhatóan 2024.05.27.-06.07. között

A jelentkezőket legkésőbb május 3-án értesítjük a felvi.hu-n megadott e-mailcímükre a szóbeli vizsga díjának befizetéséről és a vizsga pontos részleteiről.

Önköltség

 

400 000 Ft / félév

 

Képzési idő

4 félév

Szóbeli vizsga irodalma a magyar nyelvű képzésen

Kötelező:

Az alábbi esettanulmányok közül három választott:

Szóbeli vizsga irodalma a angol nyelvű képzésen