Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

Az ELTE minőségügyi rendszere

2019.02.21.
Az ELTE minőségügyi rendszere
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) minőségfejlesztés iránt elkötelezett vezetése, döntést hozott egy egységes, koherens minőségügyi rendszer létrehozására, amelynek célja az Egyetem és a karok minőségbiztosítási tevékenységének átfogó és egységes szempontok szerinti működtetésének megvalósítása. Az egyetem minőségpolitikájában megfogalmazott célok az oktatási-képzési és kutatási tevékenységek, valamint a szolgáltatások magas színvonalú ellátását, folyamatos fejlesztését, továbbá az Egyetem partnereinek igényeihez való folyamatos alkalmazkodás elősegítését szolgálják.

Az egyetem minőségfejlesztési tevékenysége, ill. a minőségcélok kitűzésének, megvalósításának és azok értékelésének folyamata a 2016-ban elfogadott Minőségügyi Kézikönyvvel intézményesült. Szintén 2016-ban fogadták el az ELTE 2016-2020 közötti időszakának Minőségfejlesztési Programját. E program egyik legfontosabb célja olyan módszerek, rendszerek és eszközök kidolgozása és alkalmazása, amelyek elősegítik, hogy a változó társadalmi igények és a gazdasági kihívások mellett is megőrizhető, illetve tovább növelhető legyen a tanulás-tanítás és a kutatási tevékenység minősége, így az Egyetem által kiadott diplomák társadalmi elismertsége. A dokumentum alapja az Egyetem Intézményfejlesztési Terve (IFT), amely meghatározza a 2016-2020 közötti időszakra az ELTE középtávú stratégiáját. A stratégia felvázolja az intézmény jövőképét, a jövőkép elérése érdekében meghatározott stratégiai irányokat, az éves működési terveket, a gazdálkodás kereteit és az Egyetem bevételszerző képességének fejlesztési lehetőségeit.

A Minőségfejlesztési Program az ELTE belső minőségfejlesztési tevékenységére és a külső minőséghitelesítésére fókuszál. A program a „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” (ESG) sztenderdjei mentén határozza meg, szintén öt éves időtartamra – összhangban az IFT-vel – az oktatás és az oktatáshoz szorosan kapcsolódó szolgáltatási területeken kitűzött minőségfejlesztési célokat, feladatokat, felelősöket és a teljesítés határidejét.

A kutatás-fejlesztésre vonatkozó részletes minőségfejlesztési célokat külön dokumentum fogja tartalmazni, amelynek elkészítése 2018 márc. 31-ig megtörténik.

Az ELTE minőségbiztosítási tevékenységének tevékenységeiről, elemzésekről, felmérésekről, a DPR-ről itt olvashat.
Az ELTE Minőségügyi Kézikönyve (PDF)
Az ELTE Minőségfejlesztési programja (2016–2020) (PDF)
Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2016–2020 (IFT)

Az ELTE TáTK Minőségfejlesztési rendszere


Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2015 márciusától kialakított és bevezetett éves minőségfejlesztési ciklus működtetése kari szinten is megvalósul, azaz évente megtörténik a minőségcélok kitűzése, megvalósítása és azok értékelése. E ciklus meghatározó eleme a minőségfejlesztési jelentés elkészítése. Tekintettel arra, hogy a kari szintű minőségügyi tevékenység irányát a megfogalmazott minőségcélok jelölik ki, a jelentésnek tartalmaznia kell a vonatkozási évre kitűzött minőségcélok megvalósítása érdekében tett lépéseket és azok értékelését, illetve a következő naptári évre vonatkozó minőségcélok megfogalmazását. Figyelembe véve, hogy a minőségcélok többsége nem egyetlen évre szóló tevékenységet foglal magába, ezért azon célok, amelyek nem vagy csak részben valósultak meg az adott naptári évben, a következő évben is meg kell, hogy jelenjenek a minőségcélok között.

Az ELTE TáTK 2016-os minőségcéljai


A 2016-os kari minőségcélok meghatározása egy nagyobb folyamat, az ELTE 2016-2020-as minőségügyi programjának részét képezi. 

A minőségcélok meghatározásánál a számonkérhetőséget fontosak tartottuk, ezért indikátorokat is csatoltunk a célok mellé. Ezek az indikátorok a kari működés szereplői számára is visszacsatolásként szolgálnak. Igyekeztük szem előtt tartani, hogy a kar működésének itt tárgyalt dimenzióinak összetettsége nem teszi lehetővé a leegyszerűsítést, de a túlzott adminisztratív terhet is szerettünk volna elkerülni. További szempont volt, hogy megvalósítható, reális célokat tűzzünk magunk elé, ugyanakkor a hosszabbtávú fejlődési irányokat is kijelöljük.

A kari minőségcélok megvalósulását a 2016-os év folyamán monitorozzuk és 2017-ben jelentésben közöljük ennek eredményét.

ELTE TáTK Minőségcélok 2016

Az ELTE TáTK 2017-os minőségjelentése (Beszámoló a 2016-os célok teljesüléséről és a 2017-es célok kijelölése)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2015 márciusától kialakított és bevezetett éves minőségfejlesztési ciklus működtetése kari szinten is megvalósult a 2016-os elmúlt évben, azaz évente megtörténik a minőségcélok kitűzése, megvalósítása és azok értékelése. E ciklus meghatározó eleme a minőségfejlesztési jelentés elkészítése. Tekintettel arra, hogy a kari szintű minőségügyi tevékenység irányát a megfogalmazott minőségcélok jelölik ki, a jelentésnek tartalmaznia kell a vonatkozási évre kitűzött minőségcélok megvalósítása érdekében tett lépéseket és azok értékelését, illetve a következő naptári évre vonatkozó minőségcélok megfogalmazását.

Jelen dokumentum a fentiek alapján a Kari Tanács által 2016.04.05-én a 36/2016. KT (04.05.) számú határozatában 2016. évre vonatkozóan elfogadott kari minőségcélok (1. sz. melléklet) megvalósítása terén végzett munkáról és az elért eredményekről ad számot, egyben pedig a 2017-es naptári év kari szintű minőségcéljaira vonatkozóan kíván javaslatot tenni a Kari Tanács számára.

A jelentés elkészítését a kari Minőségirányítási Bizottság elnöke irányította, elkészítésében a bizottság tagjai, a dékáni vezetés, a hivatalvezetők és az aktuális célok által érintett területek (a kommunikációs, könyvtári és pályázati munkatársak) vettek részt. A jelentést a kari Minőségirányítási Bizottság elfogadta.

A 2017-es kari minőségcélok megvalósulását az év folyamán monitorozzuk és 2018-ban ismét jelentésben közöljük ennek eredményét.

Az ELTE TáTK 2017-os minőségjelentése (Beszámoló a 2016-os célok teljesüléséről és a 2017-es célok kijelölése)

Az ELTE TáTK 2018-as minőségjelentése (Beszámoló a 2017-es célok teljesüléséről és a 2018-as célok kijelölése) 
Az ELTE TáTK 2019-es minőségjelentése (Beszámoló a 2018-as célok teljesüléséről és a 2019-es célok kijelölése) 
Az ELTE TáTK 2020-as minőségjelentése (Beszámoló a 2019-es célok teljesüléséről és a 2020-as célok kijelölése)