Díszdoktorok

Métaxas Αnastasios Ioannis – 2016

Métaxas Αnastasios Ioannis az Athéni Egyetem professor emeritusa, az egyetemen működő Politikatudományi Intézet és Politikai Kommunikáció Laboratórium alapítója, a politikai tudományok professzora. Számos európai és amerikai tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, az athéni Onassis Kulturális Centrum igazgatótanácsának tagja, a Kavafisz Archívum kurátora. Meghatározó szerepe volt abban, hogy az ELTE egykori Szociológia Intézete, később az ELTE TáTK Szociológia Intézete és Kisebbségszociológia Tanszéke, valamint az Athéni Egyetem Politikatudományi Intézete már a kilencvenes évek elejétől oktatási és kutatási együttműködést folytathatott. Az 1995–1999 közötti, első Tempus-programtól kezdve – majd folytatva az Erasmus-programban – intenzív hallgató- és oktatócsere indult meg. A két egyetem a Fokasz Nikosz által vezetett MTA–ELTE Peripato Kutatócsoport Válság és társadalmi innovációk. Magyar–görög összehasonlító társadalmi dinamika című pályázatának keretében is együttműködik.

„Az egyetemek nem adhatják fel a felvilágosodás szellemét” című interjúnk ezen az oldalon olvasható.

Pertti Torstila – 2015

Pertti Torstila évtizedek óta dolgozik a magyar-finn kapcsolatok erősítéséért: 1976 és 1978 között a budapesti finn nagykövetség titkáraként, 1992 és 1996 között nagykövetként. Hazai nagyköveti megbízatásának lejártát követően 1996 és 2000 között a finn külügyminisztérium politikai igazgatója, majd helyettes államtitkára volt. 2002 és 2006 között Finnország stockholmi nagykövete, 2006-tól pedig a finn külügyminisztérium politikai államtitkára. 2014. március 1-jén vonult nyugdíjba. Budapesti nagyköveti megbízatásának végén, 1996-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült.

„Újra mozgásba kell lendíteni Európát” címmel készített interjúnk ezen az oldalon olvasható.

Ron L. Akehurst – 2015

Ron Akehurst a Sheffieldi Egyetem professzora, az egészség-gazdaságtan, az egészségügyi technológiák értékelésének nemzetközi hírű kutatója. Akehurst professzor alapította a Sheffieldi Egyetemen a világhírű School of Health and Related Research kutatóintézetet, alapító tagja volt a National Institute of Clinical Excelllence-nek, az Egyesült Királyság egészségügyi technológiákat értékelő központjának, amely számos ország számára jelent igazodási pontot. A TáTK Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék 2010-ben alapított Nemzetközi Tanácsadó Testületének első elnökeként évtizedes nemzetközi tapasztalataival segítette a Tanszék oktatási stratégiájának kialakítását, az Egészségpolitika Tervezés és Finanszírozás mesterszak elindítását, jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a képzés tartalmát e tanévtől kezdve az alacsony és közepes jövedelmű országok egészségügyére reflektáló, angol nyelvű nemzetközi képzéssé alakítsák.

„Rengeteg munka áll előttünk” című interjúnk ezen az oldalon olvasható.

Alberto Gasparini – 2011

Alberto Gasparini  az Európai Tanulmányok Nemzetközi Egyetemi Intézetének elnöke.

Már a rendszerváltozás előtt szoros kapcsolatokat épített ki az ELTE Szociológiai Intézetével, részt vett az Intézet UNESCO által elismert Kisebbségszociológiai Tanszékének angol nyelvű programjának kialakításában, fórumot teremtett az ELTE számára az általa vezetett Intézetben.

A közös kutatások fókuszában a mesterségesen megvont határok okozta problémák kutatása állt.

Manfred Nowak – 2011

Manfred Nowak a Bécsi Egyetem professzora, a nemzetközi emberi jogok tudománya egyik úttörőjének számít. Több mint 400 tudományos közleményt publikált. 1993-ban egyik fő kezdeményezője és szervezője volt az Emberi jogok bécsi világkonferenciájának.

A 2000-es évek második felében számos tudományos publikációban szorgalmazta az ENSZ intézmény-rendszerének reformját, különös tekintettel egy emberi jogi világbíróság felállítására.

Anuška Ferligoj – 2010

Anuška Ferligoj a Ljubljanai Egyetem Társadalomtudományi Karán a statisztika professzora, a Kar Módszertani és Informatikai Központjának vezetője és a Ljubljanai Egyetem Statisztikai Doktori Képzési Tanácsának elnöke. A Társadalomtudományi Kar dékánja volt 2003 és 2005 között. Elsősorban statisztikát, többváltozós elemzéseket, társadalomtudományi kutatási módszereket és hálózatelemzést oktat az Egyetem több karán és számos külföldi egyetem vendégprofesszora is volt. Fő kutatási területe a többváltozós elemzés (különösen a klaszteranalízis), a hálózatelemzés (különösen a blokkmodellezés), a mérések érvényességének és megbízhatóságának értékelése és a nemzetközi szociológiai összehasonlító elemzések. A híres ljubljanai hálózatelemző iskola egyik legbefolyásosabb tagja. Egyéni szakmai teljesítménye mellett kiemelkedő munkát végzett a közép- és kelet-európai régió tudományos közéletének alakításában.

Bernd Wegener – 2009

Bernd Wegener a berlini Humboldt Egyetem (Humboldt-Universität zu Berlin) professzora. Wegener professzor nemzetközileg elismert empirikus szociológus, jelenleg a Humboldt Egyetem Filozófiai Karának dékánja. Tudományos munkásságának első szakaszában főleg a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi változások, a mobilitás és a társadalmi presztízs kérdései foglalkoztatták, és jelentős szerepe volt az angolszász empirikus kutatási módszerek elterjesztésében Európában. Az elmúlt két évtizedben érdeklődése a társadalmi értékek, és különösen a társadalmi igazságosság ideológiájának kérdései felé fordult. Számos nyelven olvasható művei, tudományos eredményei ma már részét képezik a szociológusképzés tananyagainak a világ sok országában. Szoros szakmai szálak fűzik Magyarországhoz, illetve az ELTE-hez. A 90-es évek eleje óta gyümölcsöző kutatási együttműködés alakult ki a Humboldt Egyetem szociológiai tanszéke és a Társadalomtudományi Kar között, az elmúlt évtizedekben sikeres közös projektek valósultak meg a társadalmi igazságosság témájában.

Louk Hagendoorn – 2007

Louk Haagerdoorn szociológus, szociálpszichológus az Utrechti Egyetem professzora. Kutatási területe a csoporton belüli attitűdök és a csoportközi viszonyok (sztereotípiák, nacionalizmus, politikai meggyőződések). Kutatásának fókuszában az európai xenofóbia és az etnikai antagonizmus áll. 2006-ban megkapta a Holland Szociológiai Társaságtól a „2004- 2005 legjobb holland társadalomtudományi publikációja” díját, a díjazott mű címe „The conformity effect: how social pressure affects the attitudes towards ethnic minorities”. 2008-ban Paul Sniderman társaságában kapta meg a "When Ways of Life Collide: Multiculturalism and Its Discontents in the Netherlands" c. könyvéért a Robert E. Lane Book Award rangos elismerését, melyet az Amerikai Politikatudományi Társaság Politikapszichológiai Szekciója ítél oda az év legjobb könyvének.

Adrian Sinfield – 2004

Adrian Sinfield a nagy-britanniai Oxfordi Egyetem professzora a jóléti állam működésének és a társadalmi egyenlőtlenségek kutatója. Első, bölcsészeti diplomáját az Oxfordi Egyetemen (Balliol College) szerezte. Graduate fokozatot szociális igazgatás témában kapott 1963-ban (London School of Economics). Számos külföldi egyetemen dolgozott vendégtanárként, így az USA több egyetemén. Főbb kutatásaiban és kurzusaiban összekapcsolódnak a szociálpolitika alapkérdései az adópolitikával, munkaerő-politikával, és szélesebb strukturális szempontokkal. Egyik központi témája a „jólét társadalmi megoszlása", ami a gazdasági források elosztásának különböző intézményesült útjait vizsgálja, ezek társadalmi költségeivel és hasznaival együtt. E kutatások elméleti keretét egyfelől a jóléti állam működése, másfelől a társadalmi egyenlőtlenségek és kiváltságok rendszere adja. Másik nagy témája a munkaerőpiac működése, a munkanélküliség gazdasági és társadalmi hatásainak, kezelési lehetőségeinek vizsgálata. Két legismertebb könyve e témában született. Részletesen foglalkozott a szegénység és egyenlőtlenségek problematikájával is. 2002-ben az Egyesült Királyság Társadalomtudományi Akadémiájának tagjává választották. Kapcsolatunk a szociálpolitikai doktori képzés idején erősödött meg, rendszeresen részt vesz a doktori programunkban.

2017.03.03.